Utbyggingsavtaler

Plan- og bygningsloven definerer utbyggingsavtale som en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område jf. pbl. kap. 17.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av en konkret arealplan etter plan- og bygningsloven. Avtalen kan blant annet gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

Loven krever eget vedtak i kommunestyret om bruk av utbyggingsavtaler.
Slikt vedtak ble gjort i Alta kommune i sak PS 74/06

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslaget til utbyggingsavtale skal legges ut til høring. Når utbyggingsavtale er inngått skal avtalen kunngjøres. Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. 

 

Inngåtte/vedtatte avtaler

Igangsatte avtaler

  • Holstbakken-Øst boligfelt – Planid 20050041 – Tiltakshaver Re-eiendom A/S
  • Prestegårdsbakken boligfelt-Planid:20050029-Tiltakshaver Alta boligprosjekt AS
  • Lyngsvingen Elvebakken - Tiltakshaver Byggmester Jørn Hanssen A/S
  • Alta nærsykehus – gnr.28 bnr.132-Tiltakshaver Finnmarkssykehuset HF
Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Utbyggingsavtaler