A A A

Tiltaksvifte for oppvekst og kultur

Klasserom_l%C3%A6rer

Skal vi samarbeide, må vi kjenne til hverandre! Oppvekst og kultur har derfor utarbeidet en tiltaksvifte for å gi en samlet oversikt over tverrfaglige møteplasser og tiltak for barn og unge i Alta. Tiltaksviften er sist revidert i september 2019.

En av de viktigste satsingene som gjøres innenfor oppvekst og kultur er tverrfaglig og helhetlig arbeid. Derfor er denne viften utarbeidet, som skal være til hjelp både for de som er ansatte i tjenesten, men også for barn og unge, og deres familier, slik at de har et sted de kan få samlet informasjon.

Oversikten omfatter først og fremst tiltak og tilbud i kommunal regi, og det er også tatt med noen tiltak og tilbud i regi av spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor og andre. 

I tiltaksviften får du:

Del 1: En opplisting av tiltak og tilbud til barn og unge i regi av Alta kommune for
aldersgruppen spe- og småbarn opp til ungdomsgruppen.
Del 2: Inneholder en beskrivelse av tverrfaglige samarbeidsarenaer, både faste møtepunkter
og møter som kan opprettes rundt enkeltbarn eller ungdommer.
Del 3: En, ikke utfyllende, oversikt over tilbud i frivillig sektor og tilbud fra andre
regionale og nasjonale aktører

På en enkel og oversiktelig måte får du informasjon om blant annet pedagogiske støtteteam, bibliotekstjenester, utekontakt, kultursenteret SISA og Treffpunkt. Så langt som
mulig er det også oppgitt hvordan man skal gå frem for å søke, eller få vedtak om de ulike tiltakene, og hvordan komme i kontakt.

forside tiltaksvifte

Tiltaksviften revideres hvert år.

 

 

Skjema