A A A

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark

TT-kort

TT-ordningen skal gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggerne.

Ordningen gjelder funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten meget betydelige vansker - kan benytte det kollektive transporttilbudet i Alta. Manglende rutegående tilbud, eller avstand til holdeplass, er i seg selv ikke grunnlag for å få innvilget ordningen. Naturlig alderdomssvekkelse betegnes normalt ikke som funksjonshemming, og vil heller ikke være grunnlag nok alene for å få innvilget ordningen.

Alle førstegangssøkere må legge ved legeerklæring, og vi ber om en grundig beskrivelse av aktuelle brukers funksjonsnivå slik at vi best mulig kan vurdere søknaden. Nye TT-søknader vurderes fire ganger i året, og vil eventuelt innvilges for fire år av gangen. Dersom funksjonsnivået endres drastisk i løpet av inneværende peroide, er du som TT-bruker pliktig til å informere om dette. Det skal da sendes ny legeerklæring til Ergo- og fysioterapitjenesten.
Har du tidligere søkt og fått innvilget ordningen, vil du automatisk motta nytt søknadsskjema i posten før inneværende periode er utgått.

Refordeling av TT-midler (per 16.10.19):
Finnmark fylkeskommune har gjennomført refordeling av midler i den fylkeskommunale og statlige TT-ordningen med følgende virkning:
Den fylkeskommunale TT-ordningen:    1800 kroner tildeles hver bruker
Den statlige utvidete ordningen:              10 450 kroner tildeles per bruker

Refordelingen har blitt effektuert av Rogaland Taxi.
 

Søknadsskjema finner du her

Søknadsskjemaet sendes til
Alta kommune, Ergo- og fysioterapitjenesten
Postboks 1383
9506 Alta

Ta kontakt med oss ved spørsmål. Tlf. 78 45 55 10

Mer informasjon om TT-ordningen finner du hos Troms og Finnmark fylkeskommune

Skjema