A A A

Tjenester A-Å
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Alta kultursal - utleie
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning barn og unge
Avlastning for voksne
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i landbruket

B
Badevannskvalitet i Alta kommune
Barnehage - godkjenning
Basseng for mennesker med bistandsbehov
Basseng og badeanlegg
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Boligtomter - kommunale
Borgerlig vielse
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

C
Cellegiftbehandling

D
Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med bistandsbehov
Dagmamma - godkjenning
Dagsenter for demente
Deling av eiendom
Diabetesteam
Dialyse
Driftshjelp til idrettslag
Drikkevann og drikkevannskvalitet
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - godkjenning
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Flyktninghelseteamet
Flyktningtjenesten
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Frivillighetssentral
Fødestua i Alta

G
Gjeterhytte
Godkjenning av skoler og barnehager
Gravetillatelse - Søknad
Grendehus - utleie
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grønn omsorg

H
Helsemessige forhold i omgivelsene/nærmiljøet
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hyttetomter

I
Ildsjelprisen
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Inneklima
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Karttjenester
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold - erstatning
Kommunale friluftsområder
Kommunale gebyrer (vann- og avløpsabonnement, renovasjon, feie- og slamgebyr)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kontingentkassen
Kulturmidler
Kulturpris
Kulturstipend

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Legionella
Lekeplasser

M
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Middagsombringing- kjøp av middag fra Vertshuset
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærmiljøpris

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn eldre
Omsorgslønn voksne
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

P
Parkeringskort
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
PP-tjenesten - henvisning
Praktisk bistand
Praktisk bistand barn og unge
Private avløpsanlegg
Produksjonstilskudd i jordbruket
Påslipp - fettholdig avløpsvann

R
Radon
Reduksjon av kommunale gebyrer
Reisetilskudd for individuelle idrettsutøvere
Reisetilskudd for lagidretter
Renovasjon
Røykeloven

S
Sanitærabonnement - søknad
Selvbygger
Situasjonskart til søknad og melding om tiltak etter plan- og bygningsloven
Skadedyrbekjempelse- tilsyn
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogbruket - tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skoletilhørighet
Spesialpedagogisk hjelp, førskole
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Spillemidler til bygging/rehabilitering av kulturbygg
Spredt bebyggelse
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån bolig
Støttekontakt eldre
Støttekontakt voksne
Svangerskapsomsorgen i Alta
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Søknad om byggetillatelse

T
Terminal pleie i hjemmet
Tildeling av næringstomter
Tilskudd kommunalt til bygging av idrettsanlegg
Tilskudd til festivaler
Tilskudd til lysløyper/lys i idrettsanlegg
Tomtefeste - Innløsning av festetomt
Tomtefeste - Overføring av festerett
Torg
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Treningstimer i haller og gymsaler
Trygdebolig (Kommunal bolig til pleie- og omsorgsformål)
Trygghetsalarm
Tråkking av skiløyper

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslipp / påslipp - oljeholdig avløpsvann
Utslippstillatelse - søknad

V
Vaksine
Vaktmestertjeneste i distriktene
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vedlikeholdmidler til idrettsanlegg
Vedlikhold av kommunale veiarealer