A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Søknadsfrist

  Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år (faller 1. mars på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag). Fristen kan ikke fravikes.

  Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap er 10. april
  Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende årsmelding og regnskap til Fylkesmannen er 10. april hvert år (faller 10. april på en lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves fristen til første påfølgende hverdag). Samfunnene kan søke Fylkesmannen om forlengelse av denne fristen.     

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkesmannen videresender medlemsoversikten med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene. Brønnøysundregistrene kontrollerer alle fødselsnumrene opp mot Det sentrale folkeregisteret. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer.

  Kommunen utbetaler tilskudd til alle registrerte trossamfunn i vår kommune i november/desember hvert år.  Utbetalingen skjer i henhold til liste sendt fra Brønnøysundregistret. 

  Klagemulighet

  Organisasjonen kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi veiledning. Fylkesmannen behandler klager over kommunale vedtak om tilskudd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kulturvirksomheten
  Telefon:90081680
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus

  Kontaktpersoner

  Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
  Tittel:Rådgiver
  Telefon:78455382
  Mobil:41904276
  Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger