A A A
Hus med penger

Tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer 2019

Tilskuddet gis til delvis dekning av kommunale avgifter til personer med lav inntekt.

Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Alta. Forutsetningen for tildeling er at det stilles midler til disposisjon ved den årlige budsjettbehandlingen. Tilskuddet gis til personer for delvis dekning av kommunale avgifter, eiendomsskatt og avgift til privat vannverk. 

Tilskuddet kan gis til søkere med lav årsinntekt på søknadstidspunktet når flg. kriterier er oppfylt:
• Søkere som eier og bebor helårsbolig der det kreves kommunale avgifter eller kommunal eiendomsskatt og søkere med privat vannforsyning med avgift.
• Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien og der det klart fremkommer av dokumentasjon hvor mye som utgjør de kommunal gebyrene.
• Husstandens samlende inntekt skal ikke overstige Husbankens inntektsgrenser for bostøtteordningen og gruppen ung ufør som gjelder til enhver tid + kr. 10.000,-.

Som inntekt regnes i denne sammenheng all skattbar inntekt (brutto), med unntak av studielån/stipend, barnetrygd/barnebidrag, kontantstøtte og økonomisk sosial hjelp.

For 2019 gjelder følgende inntektsgrenser:
- 1 person kr 261.184
- 2 personer kr 310.960
- 3 personer kr 350.428
- 4 personer kr 390.868

• Husstandens samlede bankinnskudd og omsettelige verdipapirer må ikke overstige 100.000 kr.

Tilskuddet regnes ut fra dokumenterte kommunale avgift, eiendomsskatt eller avgift til privat vannverk. Tilskuddets utmåling er inntil 50 % av dokumenterte utgifter for den enkelte søker, med en øvre grense på kr 6.000,- pr husstand pr år.

Søknadsskjema og retningslinjer

Nødvendige vedlegg før søknaden tas til behandling:
• Siste tilgjengelige selvangivelse, dokumentasjon på inntekt og oversikt over formue og eiendeler (for eksempel bankinnskudd, fondsandeler o.l)
• Leietaker må dokumentere hvor mye kommunale avgifter som betales av husleien, beløpet må oppgis. Bekreftelse kan være husleiekontrakt der beløpet vises eller bekreftelse med beløp fra huseier.

Søknadsfrist 01.10.19

Skjema