A A A

Tekniske hjelpemidler - utlån

 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  1. Korttidslån: Ingen saksbehandling. Hjelpemidlene kan hentes hos Aksis. Kommunens lager består av enkle hjelpemidler, samt rullestoler. Ta kontakt for mer informasjon.

  2.Varig behov: Du kan selv søke på tekniske hjelpemidler, eller be om bistand fra helsepersonell som kjenner saken din. Søknadsskjema får du på rehabiliteringsavdelingen eller på internettsidene til NAV, under "skjemaer og søknader"- "hjelpemidler"

  Ergoterapeutene ved rehabiliteringsavdelingen har spesielt ansvar for manuelle og elektriske rullestoler. Henvisning for bistand fra ergoterapeut rettes til rehabiliteringsavdelingen.

  Opplæring og tilpassing i bruk av hjelpemidlene avhenger av type hjelpemiddel og hvem som har søkt. Montering og enkle reparasjonerutføres av kommunens teknikere. I påvente av hjelpemidler for varig utlån fra HMS, er det mulig å låne hjelpemidler fra det lokale lageret på Aksis. Forutsatt at dette fins på lager.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  1. Korttidslån: ingen saksbehandlingstid. Hjelpemidler som fins på lager utleveres umiddelbart. Innkjøp av nye hjelpemidler foretas ikke i enkeltsaker.

  2. Ved behov for kartlegging eller hjemmebesøk i forhold til tekniske hjelpemidler, kan du henvende deg til ergoterapeut eller annet helsepersonell som kjenner saken din. For tildeling av hjelpemidler ved varig behov er det NAV som fatter vedtak på bakgrunn av søknad.

  Klagemulighet

  Klage på vedtak fra NAV hjelpemiddelsentral: Du kan klage på vedtaket om tekniske hjelpemidler til varig bruk. Klage skrives på eget skjema og sendes instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Før klagen sendes kan den instans i kommunen som var behjelpelig med begrunnelsen for søknaden, vurdere om det er grunn til å endre den. Saksgang fremkommer i avslaget NAV har sendt ut.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Mestring og rehabilitering
  Telefon:78455510
  Epost:postre@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1383, 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta helsesenter

  Kontaktpersoner

  Navn:Tom Erling Henriksen
  Tittel:Leder
  Epost:karin.holm@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31