A A A

Sykkelbyen Alta

Sykkell%C3%B8ype+039

Prosjektet er et tre-enighetssamarbeid mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune.


Alle etatene har uttalte målsettinger om å stimulere og tilrettelegge for økt sykkelbruk. Dette er blant annet forankret i Finnmark fylkeskommune sin samferdselsplan for 2010 - 2013, Statens vegvesen sin plan for sammenhengende sykkelvegnett i Alta og kommunen og fylkeskommunens arbeid med folkehelse. 

Hjemmeside: www.sykkelbyenalta.no

Bakgrunn:

Stortinget ba regjeringen i 2001 om å utarbeide en sykkelstrategi for å gjøre det mer attraktivt å velge sykkel som transportmiddel. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet Vegdirektoratet et grunnlagsdokument i Nasjonal transport plan (NTP) 2010 – 2019 som ble kalt ”Nasjonal sykkelstrategi”. Hovedmålet her er at det skal være attraktivt å sykle for alle.
Statens vegvesen har fått ansvaret for å følge opp den nasjonale sykkelstrategien. Et av tiltakene Statens vegvesen har iverksatt for å stimulere til økt sykkelbruk er en konsentrert
innsats i utvalgte sykkelbyer. Byer og tettsteder med over 5000 innbyggere kvalifiserer til deltakelse.


I 2009 besluttet Alta kommune å satse på sykkel gjennom prosjektet ”Sykkelbyen Alta”. Prosjektet er et samarbeid mellom Alta kommune, Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom partene. Alle etatene har uttalte målsettinger om å stimulere og tilrettelegge for økt sykkelbruk. Dette er blant annet forankret i Finnmark fylkeskommune sin samferdselsplan for 2010 – 2013, Statens vegvesen sin plan for sammenhengende sykkelvegnett i Alta og kommunen og fylkeskommunens arbeid med folkehelse.

Kontaktinformasjon
Gjermund Abrahamsen Wik
Tel: 78 45 52 11
Mob: 916 03 586

Epost: gjaw@alta.kommune.no

 

 

Skjema