A A A

Storbakken ungdomssenter

Virksomhetsinformasjon

Storbakken ungdomssenter er Alta kommunes egen barnevernsinstitusjon.

Det er ikke vanlig at en kommune driver barnevernsinstitusjon, da dette er en statlig oppgave.  Men i Alta prøves det ut nye måter å fordele ansvaret på barnevernsfeltet på mellom stat og kommune.

Storbakken ungdomssenter er en heldøgns institusjon som gir et bo- og omsorgstilbud for ungdommer fra Alta i alderen 13 – 20 år.  Det er barneverntjenesten i Alta som tildeler plasser, og det kan enten være som et frivillig hjelpetiltak (§ 4-4, 6. ledd i barnevernsloven), eller etter at kommunen har tatt over omsorgen for et barn/en ungdom (§ 4-12 i samme lov).

Ungdomssenteret har to avdelinger: en omsorgsavdeling for aldersgruppa 13 – 18 år, og en hybelavdeling for aldersgruppa 18 – 20 år.  I begge avdelingene er det 4 plasser.  Mens ungdommene i omsorgsavdelinga har meget tett oppfølging, bor ungdommene i hybelavdelinga langt mer selvstendig, men får tilbud om råd og hjelp, veiledning og oppfølging.

På Storbakken ungdomssenter er det voksne på jobb til enhver tid.  Her arbeider 11 miljøterapeuter og –arbeidere i turnus. 

Storbakken ungdomssenter startet opp virksomheten sin i mai 2017.  Fra før fins det to andre barnevernsinstitusjoner for ungdom i samme aldersgruppe i Alta.  Den ene er Alta ungdomssenter som drives av Bufetat, og som ligger i Bossekop.  Den andre er 3 små enheter ulike steder i Alta som drives av Aleris Ungplan.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Markveien 26, 9510 Alta

Telefon: 948 68 705, 947 94 229

Avdelingsleder Bernhard Hienerwadel: 468 53 712

Mer om Storbakken ungdomssenter