Lover
Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Her finner du lover som våre barnehager, skoler og tjenester til barn, unge og familier har som styringsdokument. (Lovdata).

 

Forskrifter
Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av sentrale forskrifter som mer detaljert forklarer lovens bestemmelser. (Lovdata).


Retningslinjer
Helsedirektoratet har utarbeidet "Nasjonal faglig retningslinje for tidlige oppdagelse av utsatte barn og unge". Retningslinjen er utarbeidet i samarbeid mellom ulike direktorat og danner grunnlaget for Alta kommunes "Se meg tidlig" arbeid. Målgruppen er kommunens politiske og administrative ledelse, ledere og ansatte i barnehage og skole, ledere og ansatte i atkuelle tjenester og sektorer og barn og unge mellom 0-24 år og deres foreldre. Andre relevante nasjonal faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet er:

Veiledere