A A A

Språkkommunen Alta

Spr%C3%A5kkommune

Alta er blitt språkkommune. Det betyr at vi jobber systematisk med språk og leseaktiviteter i barnehage og skole. Vi ønsker også å skape en «kultur for lesing» blant befolkningen i vår kommune, og vi jobber for at både barn og voksne skal oppleve leseglede og se viktigheten av å lese.  

Barnehagene i Alta har dette barnehageåret jobbet med kompetanseheving innenfor temaet språk- og leseaktiviteter. De har brukt  Språkløyper  - et nettbasert kompetansehevingsopplegg utarbeidet av de to nasjonale sentrene Lesesenteret og Skrivesenteret og finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Vi har i løpet av mars måned gjennomført en underveisevaluering av satsingen. Her spurte vi de ansatte blant annet om barnehagen har endret praksis som følge av at de arbeider med språkløyper og satser på språk- og leseaktiviteter, og hvilke tegn til endret praksis det er mulig å se i barnehagen. Svarene vi fikk var utrolig positive: «Bevisste voksne» var en av gjengangerne i kommentarene; ansatte har fått mer kunnskap om viktigheten av lesing og ulike måter å lese på for barna. Bøker er mer synlige og tilgjengelige for barna nå enn før. Flere har innredet lesekroker eller egne rom til lesing. Det leses oftere og en er mer bevisst både på hva som leses og hvordan dette gjøres. Det sies også at barna er mer interessert i bøker nå enn tidligere. Barna spør oftere om å bli lest for. Det føres leselogg som dokumentasjon på at alle blir lest for.

Anita Bakken
Anita Bakken i Tverrelvdalen bhg. fotobyline Hanne Larsen, Altaposten . 

I forhold til de ansattes læringsutbytte har 89 % svart at de har hatt et godt eller svært godt læringsutbytte av å jobbe med Språkløyper. I evalueringen kommer det frem at kompetansehevingen har gitt de ansatte en felles kunnskap og et felles språk. De føler også at de er blitt tryggere på å lese for barna på ulike måter. Satsingen har gjort dem mer motiverte og de synes at høytlesing er morsommere nå enn før. Det har også ført til at noen har utviklet egen leseglede.

Vi er glade for å være en språkkommune, og er godt fornøyd med at satsingen allerede viser resultater.

 

Skjema