A A A

Spørsmål og svar

Hvem kan motta tilbud om hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

Hva skjer etter at jeg har mottatt vedtak om hjemmehjelp?

Når du har fått tildelt tjeneste vil du bli kontaktet av hjemmehjelpstjenesten for avtale om tidspunkt for oppstart.

Hvorfor kommer det to hjemmehjelpere?

Til de fleste kommer det to ansatte for å utføre tjenesten du er tildelt, dette for å lette arbeidet for hjemmehjelpene.

Hvilke oppgaver hører ikke til hjemmehjelpstjenesten?

Det er flere oppgaver som ikke hører til i hjemmehjelpstjenesten.

Hvilket utstyr må jeg ha når jeg skal ha hjelp til rengjøring?

Nødvendig utstyr som skal benyttes i forbindelse med renhold, må til en hver tid være tilgjengelig og i god stand. 

Kan hjemmehjelpen gjøre rent eller vaske hos meg når jeg er borte?

Hjemmehjelpen kan ikke være i brukernes hjem uten at den som bor der er tilstede. 

Kan hjemmesykepleien følge til lege og sykehus?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge brukere til lege eller sykehus.

Kan hjemmesykepleien ta blodprøver hjemme hos meg?

Hjemmesykepleien tar blodprøver hos brukere som har vedtak om dette.

Hvilken hjelp kan jeg få fra Miljøarbeidertjenesten?

Det tas alltid individuelle hensyn i hvilken type bistandsbehov tjenestemottaker har.

Hva forventes av tjenestemottakerne til Miljøarbeidertjenesten?

Målet er at du skal være/bli mest mulig selvhjulpen og nyttiggjøre deg av den tjenesten vi gir. Du har selv ønsker og mål i forhold til det du trenger praktisk bistand til, og deltar aktivt for og nå dem.