A A A

Spørreundersøkelse til brukere og pårørende til brukere av Barn og ungetjenesten i Alta kommune

?

Agenda Kaupang bistår Alta kommune med en evaluering av Barn og ungetjenesten. Arbeidet pågår i fra oktober 2018 til februar 2019.

Evalueringen skal blant annet vurdere:

  • om Alta kommunes organisering av Barn og ungetjenesten er hensiktsmessig, primært målt opp mot målgruppene for tjenestene og sammenliknbare kommuner
  • samhandlingen og samarbeidet mellom ulike enheter i tjenesten og med andre tjenester i kommunen
  • kompetansen og kvaliteten i tjenesteområdene

Hvem kan delta:

I den anledning er det ønskelig at brukerne, av Barn og ungetjenesten, det vil si: helsestasjon, Barneverntjenesten, PPT og Tiltaksteam, deltar i en enkel spørreundersøkelse. Med brukere mener vi i denne sammenheng både ungdom som mottar tjenester fra Barn- og ungetjenesten og foresatte til barn og ungdom som mottar slike tjenester.

Du må være 16 år eller eldre for å delta i undersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen vil omhandle din opplevelse av tjenesten(e), og ikke inkludere spørsmål knyttet til deg som person eller detaljer knyttet til de tjenestene du mottar personlig.

Undersøkelsen vil være anonym. Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen!

 

Dersom du er interessert i å delta, vennligst ta kontakt med virksomhetsleder Lena Johansen, epost lena.johansen@alta.kommune.no

Du vil deretter motta en e-post med informasjon om undersøkelsen og en elektronisk lenke til spørreundersøkelsen som du kan trykke på for å gjennomføre undersøkelsen.

Etableringen av Barn og ungetjenesten skulle bidra til å:

  • utvikle helhetlige tilbud til barn/unge i Alta kommune gjennom ny organisering og nye samarbeidsrutiner knyttet til utredning og iverksetting av tjenester
  • utvikle kommunens evne til å utforme og iverksette forebyggende tiltak rettet mot barn og unge med særskilte behov
  • utvikle kostnadseffektive og rasjonelt administrerte tjenester
  • utvikle en brukerorientert kommuneorganisasjon med vekt på kvalitet i tjenesteproduksjonen
  • utvikle Alta kommune til en attraktiv arbeidsgiver

 

 

Skjema