A A A
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du eller foreldrene dine kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om du trenger spesialundervisning og også hvilken opplæring du eventuelt trenger.

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Hvis skolen opprettholder vedtaket helt eller delvis, skal klagen behandles av omsorgsutvalget før klagen går videre til klageinstansen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskolene
  Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
  Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31