A A A
 • Lover og forskrifter
  Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Opplæringsloven.
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er forsatte som skal søke om ressurser til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

  Skjema

  Søknaden fremmes på på skjema som utleveres i barnehagene eller ved oppvekstkontoret.

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen settes vanligvis til januar/februar for påfølgened undervisningsår.

  Søknaden sendes til

  PP-tjenesten Kinoveien 13 9510 ALTA
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknaden sendes til PP-tjenesten i Alta. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Når PP-tjenesten har utført den sakkyndige vurderingen, fattes den et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.

  Saksbehandlingstid

  Vanlig behandlingstid fra søknad til enkeltvedtak er ca. 4 måneder

  Klagemulighet

  Klageinstans er Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen, men klagen skal først behadles av det kommunale omsorgsutvalget. Klagen sendes PP-tjenesten. Behandlingstid for klager er ca. en måned.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:PP-tjenesten
  Telefon:78 45 53 25
  Epost:postmottak@Alta.kommune.no
  Besøksadresse:Markveien 26, 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2999-03-15