A A A

Spesialpedagogisk hjelp, førskole

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie
- Barn og ungetjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste
- Barnehager
- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Barn under skolepliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Tilbudene om slik hjelp gis i barnehagen, ved Alta voksenopplæringssenter eller i hjemmet. Tilbudet følger skoleåret.

Målgruppe

Barn under skolepliktig alder

Kriterier/vilkår

Det er foresatte som skal søke om ressurser til spesialpedagogisk hjelp.

Pris for tjenesten

Tilbud om spesialpedagogisk hjelp er gratis. Barnehageavgiften reduseres i forhold til omfanget av det spesialpedagogiske tilbudet barnet mottar

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Barnehage, PP-tjeneste og Alta voksenopplæringssenter. aaa
Lover og forskrifter
Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Opplæringsloven.
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er forsatte som skal søke om ressurser til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

Skjema

Søknaden fremmes på på skjema som utleveres i barnehagene eller ved oppvekstkontoret.

Søknadsfrist

Søknadsfristen settes vanligvis til januar/februar for påfølgened undervisningsår.

Søknaden sendes til

PP-tjenesten Kinoveien 13 9510 ALTA
Saksbehandling

Saksbehandling

Søknaden sendes til PP-tjenesten i Alta. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Når PP-tjenesten har utført den sakkyndige vurderingen, fattes den et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.

Saksbehandlingstid

Vanlig behandlingstid fra søknad til enkeltvedtak er ca. 4 måneder

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen, men klagen skal først behadles av det kommunale omsorgsutvalget. Klagen sendes PP-tjenesten. Behandlingstid for klager er ca. en måned.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:PP-tjenesten
Telefon:78 45 53 25
Epost:postmottak@Alta.kommune.no
Besøksadresse:Markveien 26, 9510 ALTA
Andre opplysninger
Gyldig til
2999-03-15