A A A

Sommerjobb ungdom

sommerjobb

Alle sommerjobbene er forbeholdt ungdom mellom 15 og 20 år.

Vi trenger ungdom til:
•    Park- og grøntanlegg
•    Kirker og kirkegårder   
•    Vedlikehold/miljøprosjekter
•    Diverse kommunale oppgaver/prosjekter

Alta kommune har satt av lønnsmidler til sommerjobber for ungdom i hovedsak alderen 15 – 18 år. 
Med disse midlene utføres kommunale parkoppgaver i sommerperioden. Miljø, park og idrett administrerer sommerjobbene og har ansvar for praktisk oppfølging av arbeidet og arbeidstakere. 

Tildeling av sommerjobber skjer etter fastsatte kriterier/retningslinjer. Nærmere informasjon om gjeldene retningslinjer for ordningen kan fås ved henvendelse til Miljø, park og idrett.

Arbeidsperioden er 3 uker for hver arbeidstaker dersom ikke annet særskilt avtales.

Ungdom med spesielle kvalifikasjoner kan få utvidet arbeidsperiode og evt arbeidslederansvar

  
Krav til søkere:
•    Du må være fylt 15 år før arbeidsperioden starter.
•    Du må ha arbeidstillatelse i Norge.
•    Du må ha bostedsadresse i Alta kommune for aktuell arbeidsperiode. Dersom du ordinært har postadresse utenfor kommunen, oppgi bostedsadresse i Alta under ”annet”.
•    Du må kunne jobbe innenfor det tidsrom og med de oppgaver arbeidsgiver har behov for.

Lønnsatser:

Avlønning i henhold til Kommunenes sentralforbund (KS) anbefalinger for lønn til unge arbeidstakere. 

NB! Oppdaterte lønnssatser kommer først etter tariffoppgjøret i Juni. 

    Under 16 år:  124,30 pr. time
    16 - 17 år:      139,84 pr. time
    Over 18 år:    155,33 pr. time

I tillegg kommer feriepenger (12%).

Søknadsfrist 23.april

Søkere som blir trukket ut og får tilbud om jobb tilskrives innen 21 mai. Dersom noen takker nei tilskrives reserver innen 1.juni.

Alle som har søkt og ikke blir trukket ut får varsel om dette på SMS innen 4.juni.

Søknadsskjema

Skjema