A A A

Sommerjobb ungdom

sommerjobb

Alle sommerjobbene er forbeholdt ungdom mellom 15 og 20 år.

Vi trenger ungdom til:
•    Park- og grøntanlegg
•    Kirker og kirkegårder   
•    Vedlikehold/miljøprosjekter
•    Diverse kommunale oppgaver/prosjekter

Alta kommune har satt av lønnsmidler til sommerjobber for ungdom i hovedsak alderen 15 – 18 år. 
Med disse midlene utføres kommunale parkoppgaver i sommerperioden. Miljø, park og idrett administrerer sommerjobbene og har ansvar for praktisk oppfølging av arbeidet og arbeidstakere. 

Tildeling av sommerjobber skjer etter fastsatte kriterier/retningslinjer. Nærmere informasjon om gjeldene retningslinjer for ordningen kan fås ved henvendelse til Miljø, park og idrett.

Arbeidsperioden er 3 uker for hver arbeidstaker dersom ikke annet særskilt avtales.

Ungdom med spesielle kvalifikasjoner kan få utvidet arbeidsperiode og evt arbeidslederansvar

  
Krav til søkere:
•    Du må være fylt 15 år før arbeidsperioden starter.
•    Du må ha arbeidstillatelse i Norge.
•    Du må ha bostedsadresse i Alta kommune for aktuell arbeidsperiode. Dersom du ordinært har postadresse utenfor kommunen, oppgi bostedsadresse i Alta under ”annet”.
•    Du må kunne jobbe innenfor det tidsrom og med de oppgaver arbeidsgiver har behov for.

Lønnsatser:

Avlønning i henhold til Kommunenes sentralforbund (KS) anbefalinger for lønn til unge arbeidstakere. 

NB! Oppdaterte lønnssatser kommer først etter tariffoppgjøret i Juni. 

    Under 16 år:  124,30 pr. time
    16 - 17 år:      139,84 pr. time
    Over 18 år:    155,33 pr. time

I tillegg kommer feriepenger (12%).

Fristen for å søke sommerjobb i Alta kommune sommeren 2021 er nå gått ut.

Det kom inn 228 søknader i alderen 15 – 20 år. Av disse vil 25 heldige bli trukket ut til å få jobb. Trekning foretas i uke 18 og de 25 heldige som får jobb vil få brev om dette innen 21. mai. Om noen skulle takke nei vil henvendelsen gå videre til 1 av 5 uttrukne reserver. Disse vil evt få tilbud om jobb første uka i juni.

 

 

Skjema