A A A

Søk på Tilskudd til tiltak i beiteområder

Husøya

Søknadsfrist 1. juni

Målgruppen er beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift, dvs der dyra normalt går minst 5 uker på utmarksbeite og hvor mer enn halvparten av medlemmene har rett til produksjonstilskudd.
Det kan også gis tilskudd til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, men der naturgitte eller driftsmessige forhold gjør samarbeid vanskelig

Tilskudd til tiltak i beiteområder er en statlig tilskuddsordning hvor kommunene tildeles midler de skal forvalte etter lokale retningslinjer. Formålet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene, jf. forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder FOR-2013-02-04-206. Landbruksdirektoratet har utarbeidet følgende kommentarer til regelverket, tidligere rundskriv 2019-45.

Alta kommune har i samarbeid med bondeorganisasjonene og beitelag utarbeidet lokale retningslinjer, hvor det fremgår hvilke tiltak som prioriteres. Retningslinjene bør ses i sammenheng med SMIL-ordningen og koordineres med denne, ettersom tiltak kan falle inn under begge ordningene.

Se retningslinjene her

Søknadsfrist er 1. juni (hovedsøknadsfrist). Dersom det blir midler igjen vil disse kunne tildeles på høsten, søknadsfrist 1. oktober. Tildeling gjøres av jordbrukssjefen iht. forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder. Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Stadsforvalteren er klageinstans.

Søknad om tilskudd sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Skjema