A A A

Søk på tilskudd til grøfting- Alta kommunes landbruksplan

Felleskanal/ føringsgrøft

Søknadsfrist 1. juni

Målgruppen er foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Tilskudd til opprusting/ omlegging av felleskanaler/ føringsgrøfter kan tildeles foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Midlene kan også benyttes til fellestiltak drenering (spleiselag), mellom kommunen og andre offentlige instanser, der landbruksarealer berøres.

Det kan gis tilskudd inntil 80 %, maks 200 000,-. Det skal gjøres fratrekk av muligheter for annen offentlig finansiering.

Se vilkårene for søknaden i retningslinjene til tilskuddet her

 

Søknadsfristen er 1. juni. deretter behandles søknader fortløpende.

Søknaden sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller på e-post: postmottak@alta.kommune.no

 

Skjema