A A A

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

lekestativ

Familier med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 566 100 kroner rett til gratis kjernetid for barn født 2018 eller tidligere (fire siste år i barnehagen). Gjelder også dersom det er en varig nedgang i inntekt inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer enn 6 % av husholdningen.

Maksprisen er 3 230 kroner per måned fra 1. januar 2021.

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i uken. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra 1. august det året barnet fyller to år.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Alta kommune følger de nasjonale satsene. 

Det er Alta kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn i både kommunale og private barnehager. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Slik søker du:

 • Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.
 • Søknadsskjema sendes elektronisk
 • For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 20. juni.
 • For søknader mottatt før 1. august, gjelder kommunes vedtak fra 1. august og ut barnehageåret.
 • Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 • Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.
 • Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Søskenmoderasjon trekkes fra foreldrebetalingen etter at maksimalprisen er redusert etter § 3b første ledd.
 • Har søker søkt om gratis kjernetid, jf. § 3c, skal kommunen trekke fra de 20 gratis timene fra foreldrebetalingen etter at redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er trukket fra.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år, jf. § 3b og § 3c, punkt b.
 • Årsaker til nedgang i inntekt kan være mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av om nedgangen er varig. Desto større sannsynlighet for at samlet årsinntekt faller under inntektsgrensen, desto mer taler det for at husholdningen kvalifiserer til varig nedgang.

Dokumentasjon

 • Som hovedregel trengs ingen dokumentasjon på inntekt. Kommunen henter siste tilgjengelige skatteopplysninger fra skatteetaten. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år.
 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For barnehageåret 2020/2021 er det selvangivelsen for 2019.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.
 • Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år, må annen dokumentasjon leveres, f.eks.:

 • Lønnsslipp fra arbeidsgiver – for 3 måneder, sånn at man kan regne et gjennomsnitt
 • Vedtak om deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
 • Skattepliktig inntekt fra NAV:
  • Overgangsstønad
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd  
 • Ikke skattepliktige ytelser fra NAV:
 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Økonomisk sosialhjelp / livsopphold
 • Tiltakspenger  

Evt. dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Alta kommune, Oppvekst og kultur, Postboks 1403, 9506 Alta
 

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt. 
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Spørsmål?

Mer om foreldrebetaling kan du lese her eller under Spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratet sin nettside. 

Skjema