A A A

Oppdatert informasjon om pågående smitteutbrudd

Kriseledelsen i Alta kommune var samlet søndag 13. juni

Ny lokal forskrift vedtatt tirsdag 16. juni. Les hele nedenfor.

Oppdateringer:


 

Ny lokal forskrift vedtatt av Formannskapet 16. juni, med virkning til 22. juni:

Lokal forskrift etter Smittevernloven §4-1 for Alta kommune Administrasjonens innstilling

Med hjemmel i Smittevernloven §4-1, 1.avsnitt, bokstav a), gjør Formannskapet i Alta kommune følgende vedtak:

Ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Alta kommune, Troms- og Finnmark.

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Alta kommune 16. juni 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr.

55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første ledd bokstav a.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS- CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Alta kommune.

§ 3. Antallsbegrensinger på private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i Covid-19-forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn ti gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig. Det er unntak for de som har fått første vaksinedose (fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen) og for fullvaksinerte.

Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig/fritidsbolig el lign til rådighet.

Den som er arrangør skal

a) opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b) sørge for god tilgang til håndhygiene

c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i

samme husstand

d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere

smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes

- sammenkomster for familie, venner og bekjente

- sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

§ 4 Antallsbegrensninger på private sammenkomster på offentlig sted

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, er det ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere, jf. covid-19-forskriften § 13.

Med offentlig sted menes og som leies eller lånes ut; og haller.

Den som er arrangør skal

a) Opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b) sørge for god tilgang til håndhygiene

c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i

samme husstand

d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere

smitteoppsporing jf. covid-19-forskriften §13d)

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20. Videre kan barn i samme kohort i barnehage eller barneskole møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

På serveringssteder tillates private sammenkomster med inntil 20 deltakere. For andre typer arrangementer på offentlig sted gjelder bestemmelser i forskriftens §5.

§ 5 Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon

e. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster

a. med 20 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten

b. kun for medlemmer av samme husstand.

§ 6. Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a. 50 personer på innendørs arrangement, men likevel

1. 100 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige

kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

2. 200 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

b. 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

 

§ 7. Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.

Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 24.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

§ 8. Krav til avstand på arrangementer

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for

a. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør

b. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement

c. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene

e. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen

f. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning

g. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder

h. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse

i. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

§ 9. Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

§ 10. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares

§ 11. Ansvar

Alta kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 12. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med onsdag 16.juni 2021 kl.1800, og gjelder til og med tirsdag 22. juni 24.00. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Denne forskriften er en endring av forskrift av 19.juni 2021.

Vurdering:
Vurderingen er gjort ut fra situasjonen slik den er tirsdag 15. juni. 
Det er per dato fortsatt 16 stykker med påvist smitte i isolasjon, og ca. 210 personer er satt i karantene. Alta kommune er fortsatt på risikonivå 3 i Folkehelseinstituttets risikoklassifisering, som tilsier økende spredning. På dette nivået er smitten økende, det er fare for rask akselerasjon av smitten, og kapasitet for smittesporing og testing er under press.


Det fremkommer i § 4-1, første avsnitt, at tiltak skal være nødvendig.
Det kommer stadig nye tilfeller som krever smittesporing og testing. Vilkåret i loven om at tiltak skal være nødvendig, oppfylles dermed ved at økt smitte vil sprenge kapasiteten på smittesporing og testing. Dette
vil også kunne påvirke vaksinasjonsprogrammet, noe som i seg selv tilsier at inngripende tiltak vil være nødvendig for å motvirke overføring av smitte. Det er fortsatt en smittesituasjon i Alta som gjør at Kommuneoverlegen vurderer det som nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene. Dette behovet blir sterkere når det nå vurderes nasjonale lettelser tilsvarende det som er kalt trinn 3 på den nasjonale opptrappingsplanen. Dette antas å få betydning fra 17. juni. Etter samtaler med FHI anbefales derfor kommunen å forskriftsfeste de anbefalingene som gjaldt/gjelder på trinn 2 i opptrappingsplanen. Folkehelseinstituttets veileder omtaler ulike tiltak som kan være aktuelle på ulike risikonivå, men presiserer følgende:
«Det er viktig med en god vurdering av hvor smitten skjer og hvem som smittes når tiltakene vurderes.
Kommunene kan innføre omfattende og kraftige tiltak, men de må være målrettede og kortvarige for å
kunne regnes som forholdsmessige.» 

Og videre:
«Man bør ikke automatisk velge alle tiltakene på et gitt nivå, men målrette tiltak mot kjente utbrudd,
smittesituasjoner eller grupper med mye smitte».


Administrasjonen konstaterer at de generelle anbefalingene om å følge smittevernregler og tidligere forskrifter med anbefalinger ikke har fungert i tilstrekkelig grad. Mange venter for lenge med å teste seg, og tar ikke nok hensyn til symptomer de har. Dermed sprer smitten seg raskt, og det er nå muterte virusvarianter som avdekkes blant de smittede. Det kan likevel være mulig å begrense videre smitte hvis vi handler raskt. Erfaringen vi har til nå, viser at smittespredningen i hovedsak skjer innendørs, på fester. Smittesporing viser også at det er veldig vanskelig å få oversikt over hvem som har vært med på disse festene. Ut fra en vurdering av forholdsmessighet og nødvendighet, vil derfor et fortsatt forbud mot uorganiserte fester, være det mest effektive for å slå ned smitten. Samtidig vil behovet for lokal tilpasning tilsi at vi må stramme inn når vi nå står overfor et nytt trinn i en nasjonal åpning. Det gjøres i praksis ved å holde lokale tiltak på same nivå som 9.juni, da forskriften ble vedtatt.

Nye regler i forskriften fra 16.juni
Kommunen har tidligere lagt vekt på begrensning av antall deltakere på private fester. Samtidig vil de nye forventede nasjonale anbefalingene i forhold til arrangementer gjøre at det blir mange flere som kan samles enn tidligere. (Trinn 3 tilsier inntil 400 personer uten sitteplasser og inntil 1000 med faste sitteplasser innendørs.) Administrasjonens anbefaling (etter samråd med FHI), er derfor at kommunen forskriftsfester de
anbefalingene som gjaldt på trinn 2: dvs inntil 50 personer innendørs uten faste sitteplasser og inntil 200 på faste, tilviste plasser. Og utendørs inntil 200.

I forhold til skjenking, innebærer trinn tre at normale skjenketider gjeninnføres på landsbasis. Lokalt ønske vi å holde på begrensninger som innebærer skjenking til kl.2400 og vil forskriftsfeste dette. For å sikre at vi har samme tiltak etter en eventuell oppmyking fra 17.juni, ønsker kommunen å forskriftsfeste mange av de regler som per dato gjelder i den nasjonale Covid 19-forskriften. Det er derfor nå tatt inn nye regler i lokal forskrift, om blant annet arrangementer og begrensning av skjenking. Når det gjelder varighet, vurderes det som nødvendig å la innskrenkningene virke over to uker, for å oppnå ønsket effekt. Det at forskriften ikke nå automatisk forlenges, er også nødvendig for å oppfylle kravet om forholdsmessighet.

På de områder som ikke er nevnt i forskriften som lokale forbud eller der det ikke er gitt lokale anbefalinger, gjelder de til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger.

1. Forbud og påbud
Både nasjonalt og lokalt i Alta, viser det seg altså at risikoen for smitte er størst på fester og sammenkomster i private boliger. Kommuneoverlegene anbefaler derfor at det opprettholdes forbud
mot private sammenkomster med mer enn 10 deltagere fra forskjellige husstander. Forbudet tilsier at både det å arrangere og å delta på slike sammenkomster er brudd på smittevernlovgivningen og dermed straffbart. Det er foreslått unntak for arrangement etter begravelser. Videre foreslås unntak for de som anses som tilstrekkelig beskyttet gjennom vaksinering, og for kohorter i barnehager og barneskoler.
Tidligere anbefalinger om begrensning av deltakere på arrangement og gjennomføring av disse, foreslås nå forskriftsregulert i Alta.
Det foreslås også å videreføre eksisterende regler tilknyttet skjenking og servering, herunder begrensningen av skjenking til kl.24.00. Når det gjelder varighet, skulle forskriften vedtatt 9.juni, gjelde to uker for å få tilstrekkelig effekt. Denne forskriften er meget inngripende i forhold til nasjonale regler, og bør av den grunn være så kortvarig som mulig. Det anbefales derfor at forskriften gjelder til 22.juni, slik opprinnelig forutsatt.
Smittevernloven § 8-1 angir at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel. Riksadvokaten har fastsatt straffenivået i slike saker, og politiet vil være den instans som håndhever vedtaket


2. Anbefalinger
Ut fra de undersøkelser som er gjort, fremkommer det at smitten har spredt seg i private arrangement og på private sammenkomster med mange deltagere, og ved besøk i andre kommuner. Det er ikke sannsynliggjort at smittespredning på offentlige steder, offentlig transport, serveringssteder eller lignende har hatt betydning for smittebildet i Alta. Som følge av dette, anses det som tilstrekkelig å gå ut med
anbefalinger på disse områdene:
a) Testing ved symptomer.
Alle som har symptomer MÅ holde seg hjemme, ta kontakt med Corona-telefonen og få testet seg umiddelbart. De første dagene med symptomer, er de mest kritiske og det er særdeles viktig at man ikke venter med å teste seg.
b) Munnbind
Det anbefales bruk av munnbind på offentlig sted, der man kan ikke kan holde tilstrekkelig avstand.
c) Nærkontakter
Alle oppfordres til å holde antallet sosiale kontakter så lavt som mulig.
d) Offentlige arrangement
Offentlige arrangement som samler folk på tvers av kommuner frarådes.

 

 

​Skoler og barnehager:

Nasjonale myndigheter pålegger ikke lenger skoler og barnehager gult nivå, men det legges opp til at hver enkelt kommune tar en beslutning på dette. Lokal smittevernmyndighet, kommuneoverlegene i Alta, anbefaler at skoler og barnehager i Alta fortsetter på gult nivå. De påpeker at selv om smittesituasjonen i Alta ser ut til å være kontrollert, er vi fortsatt på nivå 3. De siste dagene har vi hatt rundt 15 i isolasjon, smittetallet må ned før de anbefaler grønt nivå. 

 

Anbefalinger fra Alta kommune i forbindelse med jobbreiser

Vi ber om at alle bedrifter som har oppdrag utenfor kommunegrensen gjør en egen risikovurdering av oppdraget; er reisen nødvendig, kan den utsettes, kjenner ansatte til hvilke råd og anbefalinger som gjelder i hjemkommune og besøkskommune, og hvordan redusere smitterisikoen til et minimum?
 
Det er videre veldig viktig at vi unngår importsmitte fra det store utbruddet i Hammerfest. Vi anbefaler derfor:
 • At de som reiser til Hammerfest praktiserer fritidskarantene under oppholdet og i dagene etter at de er kommet hjem til Alta.
 • At de som deltar på jobboppdrag i Hammerfest ikke skaffer seg nye nærkontakter der, og begrenser sine aktiviteter i Hammerfest til et minimum.
 • At dersom det blir behov for innkjøp av mat eller lignende, samkjør om mulig og begrens det til at kun en fra bedriften gjennomfører innkjøpene. 
 • Bedrifter som har ansatte på jobboppdrag i Hammerfest påser at smittevernregler følges.
 • Særdeles lav terskel for å teste seg ved symptomer. Det gjelder også lette forkjølelsessymptomer. 
 • Bruk munnbind, hyppig håndvask, håndsprit og begrens sosial kontakt til et minimum. Vis stor forsiktighet.
 
Hva er fritidskarantene? Når personen ikke er i arbeid, det vil si på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i karantene. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid.

Til bedrifter og foretak i Alta

Hvis dere har spørsmål om karantene, ventekarantene, innreisekarantene, nærkontakt også videre: Besøk vår hjemmeside https://www.alta.kommune.no/alt-om-korona-i-alta.6293726-524827.html. Her finner dere informasjon om dette, og lenker til nasjonale sider med forklaringer. Dersom dere fortsatt har spørsmål er det fint om de sendes til covid19@alta.kommune.no

Alta kommune anbefaler også:

Alta kommune følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger. 

 • Begrens dine nærkontakter.
 • Ikke ha besøk av mer enn 10 personer i eget hjem (vaksinerte / «beskyttede» kommer i tillegg).
 • Hold offentlige arrangementer til et minimum.
 • Alle som har mulighet bør innføre hjemmekontor.
 • Butikker og forretninger må påse at antallsbegrensinger overholdes.

Ta karantenesjekken her!

 

(Denne videoen er republisert og ikke av ny dato)

Lurer du på hva ventekarantene er? Ta en titt her

 

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med informasjon

Skjema