A A A

Slik har barn og unge det i Alta

Ungdata

Resultater fra Ungdataundersøkelse 2021

I løpet av februar måned har over 1300 barn og ungdommer i Alta svart på Ungdata undersøkelsen om hvordan de har det. Undersøkelsen ble besvart på pc'er i skoletiden og omfattet spørsmål om venner, foreldre, skolen, lokalmiljøet, levevaner og ellers hva de gjør på fritiden. Sist gang dette ble gjennomført var i 2017.

Nytt i år var at det både ble stilt spørsmål til ungdomsskoleelever og mellomtrinnelever, dvs fra 5 til 7 klasse. De fleste skolene i Alta ble derfor involvert. I tillegg har også Alta videregående gjennomført undersøkelsen - som vil tilsi at man har data som sprer seg over 9 år fra de yngste til de eldste. Noen av spørsmålene blir naturlig nok kun stilt til de eldste, som for eksempel om bruk av rusmidler. 

Alta kommune mottar rapporter for hvert område, en for mellomtrinnet, en for ungdomstrinnet og en for videregående skole. Resultatene kan gi en pekepinn på hvordan barn og unge har det og kan være med i grunnlaget for beslutninger som omhandler de yngste i Altasamfunnet. Det var ca 78 % hos mellomtrinnet som besvarte undersøkelsen og hele 85 % fra ungdomstrinnet. Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) som står bak gjennomføringen av Ungdata og Ungdata junior.

Fornøyd med livet

78 % av ungdommene oppgir at de er tilfreds med livet de lever, mens 92 % av de yngste sier det samme. Den første figuren viser hvordan ungdomstrinnet svarte på dette spørsmålet for hvert klassetrinn. 

Tilfredshet livet.pngUngdomstrinnet, fornøyd.png

Den andre figuren viser "Prosentandel gutter og jenter som den siste uka hele tiden eller ofte har..." Det er en tydelig kjønnsforskjell i besvarelsen på disse spørsmålene, hvor guttene svarer mer positivt enn jentene. 

Plaget av ensomhet

Ca 15 % av de yngste oppgir at føler seg ensomme, mens dette har steget til 29 % hos ungdommene. Landssnittet for ungdommer er 22 % og Alta har altså 7 % høyere andel som oppgir at de sist uke har vært plaget av ensomhet. 

Ensomhet, ungdom.png

Av disse er det i 10. trinn en tydelig kjønnsforskjell, -  8 % av guttene oppgir "plaget av ensomhet", mens 20 % av jentene oppgir det samme. 

Fornøyd med sine foreldre

På spørsmål om "Hvor fornøyd er du med foreldrene dine" svarer de yngste 94 % at de er ganske eller veldig fornøyd. Hos ungdommene svarer 80 % det samme - som tilsier at det store flertallet av barn og unge i Alta er veldig fornøyd med sine foreldre. De yngste synes også at foreldrene liker dem som de er og at de liker å være sammen med sin mor og far. Ungdommene utdyper med at foreldrene får vite hvor de er, hvem de er sammen med på fritiden og at de voksne er svært interessert i livet deres. 

Trives på skolen

De fleste barna trives på skolen og opplever gode relasjoner til lærere og andre elever i klassen. Hos ungdommene er det likevel ca hver 4 gutt og hver 3 jente som ofte gruer seg til å gå på skolen. Figuren under viser prosentvis ungdommer som er litt eller helt enig i utsagnene:

Skolen.png

Skjermtid

Barna ble spurt om hvor mange timer de bruker foran en skjerm utenom skolearbeid. Av de yngste er det 29 % som bruker mer enn 4 timer pr dag mot landsgjennomsnittet som er på 20 %. Hos de eldste er det 34 % som bruker mer enn 6 timer pr dag, mot landsgjennomsnittet på 14 timer. Guttene bruker mest tid på dataspill/ tv-spill, mens jentene i større grad er på sosiale medier enn guttene. 

Skjermtid - spill.png

Prosentvis som bruker minst to timer daglig på: Over- elektroniske spill. Under- Sosiale medier. 

Skjermtid - medier.png

 

Tobakksbruk

Tidstrenden for Alta er at røyking og bruk av snus går litt ned for hver gang nye kull svarer på dette spørsmålet. Røyking har blitt halvert siden 2014 selv om dagens 3 % tilsier ca 35-40 ungdommer totalt i Alta. Snusbruken har også sunket fra 7 % til 5 % som også viser at ungdommern i større grad enn tidligere har forstått at snus heller ikke fremmer deres helse. 

Tobakksbruk.png

 

Hasj og marihuana

Det verserer ofte rykter og antakelser om hvor mange ungdommer som bruker hasj eller marihuana. Her er tallene for ungdommene i Alta.

"Hvor mange ganger i løpet av siste året har du brukt hasj eller marihuana?" 

Brukt hasj.png

Alta kommer litt bedre ut enn landsgjennomsnittet med færre som har brukt rusmiddelet.

Når det gjelder hvor mange som er tilbudt hasj eller marihuana det siste året ser resultatet slik ut:

Tilbudt hasj.png

Igjen har Alta bedre tall enn landsgjennomsnittet, med nesten 9 av 10 ungdommer som aldri har blitt tilbudt rusmiddelet.

 

Veien videre

Alta kommune vil tirsdag 13 april få hele rapporten fra alle alderstrinn presentert digitalt fra KorusNord. 

Det inviteres videre til en temadag mandag 19 april hvor ulike faginstanser og brukergrupper i Alta deltar for å gå nærmere innom utvalget tema. Ungdata-dagen vil også finne frem til forslag på hva som kan gjøres for å komme i grep med det som kan defineres som problemområder rundt dette.

Er du interessert i å delta på - eller stille spørsmål rundt disse dagene kan du ta kontakt med folkehelsekoordinatoren i kommunen på mail: gjaw@alta.kommune.no

 

Dersom du ønsker å se flere tema som de unge i Alta har svart på spørsmål rundt kan du lese rapportene i sin helhet ved å laste de ned her.

Ungdata junior: Troms og Finnmark_Alta_2021_Barneskolen_Kommune.pdf

Ungdata ungdomsskolen: Troms og Finnmark_Alta_2021_Ungdomsskolen_Kommune.pdf

 

 

 

 

Skjema