A A A

Slik er tilstanden i Altaskolen

skoleelev

Guttene sliter med å henge med faglig, og det er mer mobbing enn i landet forøvrig. Resultatene må forbedres og derfor videreføres de satsingene som allerede er satt i gang.

Elevundersøkelsene viser at indikatorene læringskultur og motivasjon i Altaskolen ligger under nasjonalt nivå, og som har betydning for læringsresultatene.

– Jentene viser en god utvikling fra 5 trinn og til 10. trinn. Dessverre ser vi at guttene presterer dårligere i lesing. I tillegg ser vi at prestasjonene går ned fra 5. til 10. trinn. I engelsk presterer elevene i Altaskolen under det nivået som forventes, konkluderes det med i rapporten.

Skal ligge på landsgjennomsnittet

Tilstandsrapport er noe som utarbeides en gang i året og inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som mål. Rapporten skal også behandles politisk, og skal opp i hovedutvalg for oppvekst og kultur 27. august.

Her kan du lese hele rapporten, hvilke indikatorer som er vektlagt i arbeidet og oversikt over resultater på de nasjonale prøvene: Tilstandsrapport 2019.docx

Ved behandling av tilstandsrapporten i fjor besluttet vedtok kommunestyret at Alta kommune skal ha læringsresultater som lå på eller over landsgjennomsnittet. Slik ser det ut ved skriftlig eksamen:

Eksamen skriftlig karakter.jpg

Tabellen viser at jentene gjør det bedre enn guttene, og ligger i snitt rundt nasjonalt snitt for jenter. Guttene ligger under nasjonalt snitt for gutter.

Samtidig viser grunnskolepoengene, som er en samlet poengsum beregnet ut fra alle standspunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet, en positiv utvikling fra 2015/2016 til 2017/2018. Det underbygger også jentenes positive resultater.

Nasjonale prøver

De nasjonale prøvene gjennomføres på 5.- 8.- og 9. trinn i løpet av høsten. Prøvene måler grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, regning og faget engelsk. Prøvene på 5. og 8. trinn måler elevenes ferdigheter på barnetrinnet, mens prøven på 9.trinn måler ferdigheter på ungdomstrinnet.

Kort oppsummert utpeker guttene seg, og har en mer negativ utvikling enn jentene i lesing på alle de målte klassetrinn.

I regning for 5. trinn er det motsatt. Her forbedrer guttene seg, og ligger bedre enn- og likt med landsgjennomsnittet. I 8. trinn er resultatet igjen under landsgjennomsnitt, denne gangen for både jenter og gutter.

I engelsk er både jentene og guttene svakere enn landsgjennomsnittet, både i 5.- og 8. trinn.

Fortsetter jobben som allerede er satt i gang

Utfordringene i Altaskolen er ikke nye og har vært jobet med over flere år. Det arbeidet foreslås viderefært av administrasjonen, samtidig foreslås det ekstra oppmerksomhet på følgende tiltak:

  • Øke elevens leseferdigheter (lesing)
  • Bedre læringskultur samt øke elevenes motivasjon for skolearbeid (klasseledelse og tilrettelegging av undervisningen.

– Altaskolene må se på egen praksis, for finne effektive tiltak som bidrar til praksisendring. Det er spesielt viktig å evaluere hvordan skolene legger til rette for å motivere guttene. Vi må ha en undervisning som er mer praksisrettet enn det vi har fått til de senere årene, står det i rapporten.

Skjema