Oppdateringer:


 

Status

Uke 48 (oppdatert 07.12.21)


Antall nye testpositive uke 48: 112
Antall testet (på teststasjon): 227
Antall hjemmetester utdelt: 4149

Etter 2 uker med nedgang i antall smittende har vi igjen fått en økning (fra 94 i uke 47 til 112 i uke 48).  70% av de smittede er over 18 år, mens  6% er over 65 år.  Drøyt halvparten, 56%, er vaksinert. 

Fortsatt smittes flest i egen husstand (35%).  Skole, arbeidsplass og besøk/sammenkomster er fortsatt viktige smittearenaer (hhv. 9%, 10% og 14%).  Rundt 30% av de smittede er enten skoleelever eller lærere, men mange av dem smittes nå på andre arenaer enn skolen. 1 av 4 (25%) hadde ukjent smittevei; dette er den høyeste andelen vi har registrert til nå.  Flere av disse har vært på reiser, men uten å ha hatt noen kjent nærkontakt med smittede på reisen.  Vi kan derfor ikke sannsynliggjøre at smitten har skjedd under reise, og siden smittetrykket lokalt er ganske høyt, kan det like godt ha skjedd i Alta.

Siden smitte nå skjer på flere, og til dels ukjente arenaer, er det viktigere enn før å begrense antall nærkontakter, holde avstand og bruke munnbind der dette ikke er mulig.  Dette gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte. Vaksinen beskytter best mot alvorlige sykdomsforløp, men ikke like godt mot smitte, og vi ser mange eksempler på at også vaksinerte smitter andre.

Foreløpig er ikke omicron  mistenkt eller påvist i Alta, men vi må regne med å stifte bekjentskap med denne virusvarianten i nær framtid.  Sentrale myndigheter vurderer nå forsterkede tiltak både regionalt og nasjonalt. 

Det er fortsatt stor testaktivitet både på vår teststasjon og i de tusen hjem.  Over 4000 selvtester er delt ut siste uke.  Når vi får tilfeller der vi mistenker omicron, må pcr-prøve tas  på teststasjonen, og prøvene blir sendt til Tromsø. 

Den siste uka er en stor andel av personer over 65 år vaksinert med dose 3, og vi er snart ferdig med å vaksinere denne aldersgruppen.  Dette antar vi reduserer risikoen for alvorlige sykdomsforløp at sykehusinnleggelser betydelig.  Nå starter vi for alvor å vaksinere de yngre aldersgruppene.

Uke 47 (oppdatert 29.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 290
Antall nye testpositive uke 47: 94
Antall nye testpositive siste døgn: 13
Antall isolerte 29.11.21 kl. 0800: 44

Antall smittede har nå gått ned 2 uker på rad – fra 134 i uke 45 til 94 i uke 47.  Dette gir grunn til å håpe på at vi er over toppen.  Smittetrykket er likevel høyt, og det er behov for å redusere det ytterligere.  Dette er av hensyn til de som er sårbare for alvorlig forløp av covid-19 og av hensyn til kapasitet i sykehus og lokal helsetjeneste. 

Siste uke var 72% av de smittede over 18 år, og 13% over 65 år.  Disse andelene er noe høyere enn uka før.  60% av de smittede var uvaksinerte.

Fortsatt smittes mange innad i egen husstand (44%).  Sammenkomster/besøk utgjør 15%, mens 12% er smittet på skolen.  Andelen med ukjent smittevei nå har gått opp til 13%.  Blant de som er vaksinert er det ukjent smittevei hos 1 av 4 (25%). Flere enn før smittes på jobb (7%) eller på reise (9%).  Samlet kan dette kan tyde på noe økt risiko for smitte i det offentlige rom.

Fortsatt oppdages de aller fleste tilfellene ved bruk av hjemmetester.  Knapt 300 personer testet seg på teststasjonen; dette er en økning fra uka før og skyldes bl.a. at det ble behov for omfattende smittesporing på institusjoner (Opptreningssenteret og Alta omsorgssenter). 

Som tidligere er andelen fullvaksinerte relativt lav – under 80% - blant yngre voksne (18 – 40 år).

Vaksinering av personer over 65 år er godt i gang; mer enn halvparten har nå fått dose 3.  

Uke 46 (oppdatert 25.11.21)

Økende press på sykehus og lokal legevakt

 

Alta kommunes kriseledelse har i dag vært samlet for å evaluere status på smittesituasjonen og tiltakspakke til kommunene fra FHI. Vi har nå 46 personer i isolasjon og det var seks smittede siste døgn. Dette er lavere tall en vi har hatt den siste tiden og kan tyde på at innsatsen vår befolkning har gjort for å begrense smitten begynner å gi resultater.

Det betyr dessverre ikke at faren er over. 

Den store smittebølgen vi har hatt gir seg nå utslag i stort press på våre sykehus.  De fleste som får korona blir ikke alvorlig syke, men for de som blir det tar det gjerne 1 – 2 uker fra man er smittet til alvorlige symptomer oppstår.  De som blir alvorlig syke kan ha behov for intensivbehandling, og mange trenger langvarige innleggelser også etter at intensivfasen er over.  Det er dette vi ser resultatet av nå.  Både Finnmarkssykehuset og UNN melder om et høyt antall innlagte og et svært høyt arbeidspress for de ansatte.  Dette fører allerede til at planlagt behandling for andre sykdommer må utsettes.  For hver ny innleggelse vi kan unngå bidrar vi altså til viktig avlastning for sykehusene.  Det er også en god del pasienter som trenger helsehjelp lokalt selv om de ikke blir alvorlig syke.  Dette merker vi godt på legevakta, siden det er der vi har lokalene og utstyret til å ta oss av pasienter med koronasmitte.

 

Alvorlige sykdomsforløp ser vi særlig i to grupper: Yngre og middeladrende voksne som er uvaksinerte, og vaksinerte eldre > 65 år med underliggende sykdommer.  Alta kommune anbefaler derfor at de som enda ikke har vaksinert seg, og som er over 12 år, melder seg til vaksinering på 900 13 924.  Vaksinering med 3. dose til eldre > 65 år pågår, og god oppslutning om dette er helt sentralt for å forebygge nye sykehusinnleggelser.  Det er viktig å merke seg at vaksinens viktigste egenskap ikke er å forhindre smitte, men å unngå alvorlig sykdom og død. Vaksinering er derfor det mest effektive virkemidlet vi har, og vi har behov for få ned smitten raskt.

Alta kommune oppfordrer ellers alle sine innbyggere til fortsatt å følge råd og anbefalinger i Folkehelseinstituttets tiltakspakke:

 • Hold deg hjemme, test deg og unngå kontakt med andre ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.
 • Hold avstand til andre der det er mulig
 • Bruk munnbind i det offentlige rom der det kan være vanskelig å holde avstand til andre, f.eks. i butikker, fly, buss, båt, o.l.
 • Reduser antall personer du har nær kontakt med i løpet av uken, så mye du kan.

De siste tallene kan tyde på at smitten er på vei ned og at dette er tiltak som virker.  Ved å fortsette innsatsen kan vi alle bidra til at de mest utsatte unngår alvorlig sykdom og at presset på sykehus og lokale helsetjenester avtar.

Vedlagt informasjon fra FHI om hvordan man håndterer en positiv koronatest.

Uke 46 (oppdatert 22.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 223
Antall nye testpositive uke 45: 122
Antall nye testpositive siste døgn: 16
Antall isolerte 22.11.21 kl. 0800: 64
Antall innlagt på sykehus: 2

Antall nye smittede gikk litt ned sammenlignet med uka 45 (122 mot 134), dette til tross for vi innførte jevnlig testing i mange av skolene.  Da kunne men forvente en økning i smittetallene, som heldigvis ikke kom.  Alta videregående skole starter jevnlig testing for alvor i dag, så vi må være forberedt på høye tall også denne uka.

Tendensen med at smittespredningen forskyves over mot eldre aldersgrupper fortsetter.  Nå er 67% av de smittende over 18 år, og 11% over 65 år.  Totalt var det 13 personer over 65 år fikk påvist korona i forrige uke.  Dersom denne tendensen fortsetter, kan vi forvente å se flere alvorlige forløp og sykehusinnleggelser.  Det viktigste tiltaket for å få demmet opp for dette, er å gi 3. dose til aldersgruppen over 65 år.  Det er det tiltaket som haster aller mest nå.

Når det gjelder smitteveier, er smitte innad i husstander fortsatt den klart viktigste smitteveien; 59% av de smittede oppgir nærkontakter i egen husstand som sannsynlig smittekilde.  Som nr. 2 følger private besøk og sammenkomster med 17%.  Andelen med ukjent smittevei holder seg ganske stabilt på rundt 9%.  Dette tyder på at risiko for smitte i det offentlige rom også er stabil og relativt lav.  

Testaktiviteten i teltet er stabil.  En stor andel av de som testes nå  kommer fordi de har fått en positiv hjemmetest.

Når det gjelder vaksinering, er hovedfokus nå på å få vaksinert de over 65 år med dose 3.  Vi regner med å ha fullført dette før jul for alle som kan få dose 3 innen da (det må gå minst 5 mnd. fra dose 2).  Fortsatt er det en jevn, men relativt liten strøm av folk som kommer for dose 1 og 2 også, og det er bra.  Andelen som har fått dose 1 og dose 2 er praktisk talt uendret fra uka før.

Uke 45 (oppdatert 15.11.21)


Antall testet (på teststasjon): 193
Antall nye testpositive: 134
Antall nye testpositive siste døgn: 20
Antall isolerte 15.11.21 kl. 0800: 71
Antall innlagt på sykehus: 2

I uke 45 gikk ble det 134 nye tilfeller i Alta (mot 101) uka før.  Flertallet av de smittede er nå voksne over 18 år (56%). 
Andelen uvaksinerte er 69%.  Når det gjelder smitteveier, har bildet endret seg noe.  Fortsatt smittes flest i egen husstand (38%), mens 25 % smittes i forb. med private besøk og sammenkomster.  17% er smittet på skole, mens 10% har ukjent smittevei.  Det meldes også om enkelte tilfeller av smitte i forb. med fritidsaktiviteter og reiser. 

I aldersgruppa over 45 år, hvor flertallet av de som smittes er vaksinert, er det nå private besøk og sammenkomster som er viktigste smittevei, dernest smitte i egen husstand.  Det kan være grunn til å minne om rådet vi har gitt før: Begrense antall nærkontakter ila. uka. 

Siden forrige uke er det kun mindre endringer i vaksinasjonsdekningen når det gjelder dose 1 og 2.   Vaksinasjon med 3. dose til personer over 65 år og til helsepersonell pågår. 

Uke 44 (oppdatert 08.11.21)


Antall tester (på teststasjon): 165
Antall nye testpositive: 101
Antall nye testpositive siste døgn: 15
Antall isolerte 8.11.21 kl. 0800: 52
Antall innlagt på sykehus: 3

I uke 44 gikk antall nye tilfeller litt opp igjen (101 mot 92 uka før).  Dette er på samme nivå som i uke 42 (99). Alt i alt er situasjonen nokså stasjonær; vi har et jevnt, men stabilt smittetrykk.  53% er barn og unge under 18 år.  Det store flertallet av disse er uvaksinerte.  Det samme gjelder aldersgruppen 18 – 44 år, mens det for aldersgruppen over 45 år er et flertall av vaksinerte (71%). Andel smittede i denne aldersgruppen er likevel lavt i forhold til andel av befolkningen. 

Når det gjelder smitteveier, kjenner vi disse for 92% av de smittede.  Den største gruppen smittes innad i egen husstand.  Dernest skjer smitte på skolene og i forb. med ulike sammenkomster.  At så mange smittes innad i egen husstand kan skyldes at så mange barn er smittet. Da er det vanskeligere å gjennomføre isolasjon.  Mange av de fullvaksinerte som blir smittet, smittes på denne arenaen.  Omsorgsbehov hos barn går foran strikte krav til isolasjon, og da vil mange vaksinerte voksne kunne få lang eksponeringstid for viruset.

Denne uka har vi hatt 3 sykehusinnleggelser, hvorav 2 kortvarige.  Vårt lokalsykehus har i øyeblikket  2 innlagte med covid 19 totalt. 

Antall tester på teststasjon har gått ned, mens etterspørselen etter hjemmetester er stor. Fortsatt fanges de fleste opp med hjemmetest.

Uke 43 (oppdatert 28.10.21)


På grunn av smitteutviklingen generelt og for å beskytte de mest sårbare gruppene vil Alta kommune komme med følgende råd, samt innføre nye lokale tiltak.

Råd som gjentas
Dersom du har tegn på luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme. Først når du er bedre, er feberfri og i fin form, kan du gå på jobb/skole. Litt restsymptomer er greit.

For ansatte i helsetjenesten er det noen tilleggsregler. Ta kontakt med arbeidsgiver dersom du er usikker.

Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen. Den virker godt mot alvorlig sykdom. Og den har nokså god effekt mot smittespredning. Kommunen har drop-in-vaksinering som det bare er å dukke opp på.

 • Vi oppfordrer alle voksne til å prøve å redusere sine nærkontakter. Ha kontakt med færre personer på fritida, og heller møt de samme personene oftere. Dette er ikke en generell anbefaling om å avlyse selskaper og arrangementer, men å redusere den samlede kontaktflaten i løpet av uka.
 • Hold økt avstand til andre på offentlige steder, og bruk munnbind innendørs der det er vanskelig å holde avstand. Dette vil gjelde både kollektivtransport, i butikker og andre offentlige steder.
 • Nye tiltak: For å beskytte de mest sårbare gruppene, vil det inntil videre  innføres bruk av munnbind for alle ansatte i pleiesituasjoner, eller der avstand ikke kan opprettholdes. 
  Dette gjelder både på institusjoner, legekontor, i boliger,  i hjemmetjenesten og i tilsvarende situasjoner. Besøkende må også oppfordres til å bruke munnbind
 • Nye tiltak: Utvidet tilbud om drop in vaksinering på Finnmarkshallen (utvidet åpningstid)

Så vet vi at slike generelle råd fører til at mange har spørsmål. Kan ulike aktiviteter gjennomføres? Må vi gjøre noen ekstra tiltak? Vi kan nok ikke besvare alle slike spørsmål men anbefaler å huske på to viktige prinsipper.

 • Det ene er at vi ønsker å redusere smittetallene. Med utgangspunkt i rådene oppfordrer vi alle til å velge de løsningene som begrenser smittespredningen best.
 • Det andre er at vi ønsker å skjerme barn og unge. Skole- og fritidsaktiviteter for disse kan gå som normalt.
   
Uke 42 (oppdatert 25.10.21)


Antall tester (på teststasjon): 308
Antall nye testpositive uke 42: 99
Antall nye testpositive siste døgn: 12
Antall isolerte 25.10 kl. 0800: 57
Antall innlagt på sykehus: Ingen fra Alta
Barnehager/skoler: Normal drift.

Det er fortsatt høyt og økende smittepress i Alta.  Antall testpositive var mer enn dobbelt så høyt i uke 42 som i uka før. 

Tallene tyder på at smitten sprer seg mest blant uvaksinerte barn og unge, noe som er forventet. Den økende andelen kan også reflektere at vi finner mest smitte der vi tester mest (nærkontakter i skoler og barnehager).

De viktigste rådene til befolkningen er fortsatt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, teste seg og isolere seg i 5 dager ved positiv test.  Dette gjelder alle uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Det er fortsatt sterkt ønskelig at flere vaksinerer seg. Dette er det viktigste den enkelte kan bidra med for å holde pandemien på et nivå der samfunnet fortsatt kan være åpent.

Personer i risikogrupper som ikke vaksinert kan redusere sin risiko ved følgende tiltak:

 • Unngå samvær med personer som har symptomer på luftveissykdom
 • Unngå trengsel og holde avstand til andre

 

Utbruddet som startet rundt 1. oktober har tatt seg betydelig opp den siste uka (sist oppdatert 15.10.21)

 

Til sammen 97 personer har testet positivt siden 1.oktober; 56 voksne og 41 barn/unge under 18 år. Dette utgjør 34% av alle registrerte tilfeller siden pandemien startet.

Av de voksne som er smittet siden 1. oktober er 27% fullvaksinerte. De mange tilfellene blant barn og unge har utløst behov for et stort antall hjemmetester i berørte skoleklasser. Til nå har vi ikke hatt mange sykehusinnleggelser, men fra Tromsø, som også har hatt et høyt smittetrykk den siste tiden, meldes det nå om økende antall innleggelser og gul beredskap på UNN.   

Framover blir det viktig å ta vare på hverandre og spesielt de mest smitteutsatte. Det viktigste rådet til befolkningen er fortsatt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, teste seg og isolere seg i 5 dager ved positiv test. Dette gjelder ALLE uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Videre er det sterkt ønskelig at flere vaksinerer seg. 

 
Personer i risikogrupper som ikke er vaksinert kan i tillegg redusere sin risiko ved følgende tiltak: 
 • Unngå samvær med personer som har symptomer på luftveissykdom
 • Unngå trengsel og holde avstand til andre
 
FHIs anbefalinger til risikogrupper og deres pårørende finnes her: 
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
 
For besøk på sykehjem/institusjoner har FHI gitt råd nederst på siden her: 
Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved normal hverdag med økt beredskap
 
De viktigste er: 
 • Ikke kom på besøk hvis du har luftveissymptomer
 • Nærkontakter til smittede i samme husstand bør ikke komme på besøk, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Har du vært nærkontakt til en smittet utenfor egen husstand ila de 5 siste dagene bør du bruke munnbind. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus, og selv om du har testet negativt. Besøk avtales med avdelingen på forhånd.
 • Personer i innreisekarantene skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan vurderes i samråd med avdelingen. 

Lenke til smittevernråd fra FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

 

 

Vi følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer

Har du symptomer kan du sende SMS til 59 44 45 61 og be om test. Husk fullt navn, adresse, fødselsdato, hvilke symptomer og dato de oppsto. Opplys gjerne om du har vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet og/eller om du har vært på reise.

Du kan også ringe vår koronatelefon 913 90 344 mellom klokken 08.30 og 11.30 på hverdager.

Nasjonen har gått over til det som kalles normal hverdag med økt beredskap og nedjustert TISK.

Her kan du lese hvilke råd og retninglinjer som gjelder