A A A

Skoletilhørighet

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Skal du flytte til Alta eller innenfor kommunen, er det kanskje aktuelt med skoleplass for dine barn.
I Alta kommune er det ikke fritt skolevalg. Skolekretser baserer seg på bosted. Dersom skolen barnet sokner ikke har plass kan barnet bli tilbudt skolplass på annen skole. Etter søknad kan alternativ skolekrets innvilges.
Foresatte skal søke om skoleplass direkte til den skolen barnet hører inn under. Rektor ved skolen skal behandle saken. Informasjon om de ulike skolene finnes på skolenes hjemmesider.


Hvilken skole hører barnet til?
I henhold til opplæringslovens § 8-1 har en elev rett til å gå på den skolen som ligger
nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som eleven sokner til. Kommunen kan gi    
forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen tilhører. 

Alta kommune har vedtatt faste opptaks-områder med tilhørende retningslinjer for
avvik fra bestemmelsene (Kommunestyret 25.06.07).
 
"Vurderinga av kva for skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farlig." Dette betyr at dersom kapasiteten å en skople er for liten, kan barnet bli henvist til nærmeste naboskole som har plass.
 

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
Telefon:78455000
Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31