A A A
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31