A A A

Skoleskyss

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Har du nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Kriterier/vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige 2 km for grunnskolens 1. og 2. klasse, og 4 km for grunnskolens 3. til 10. klasse. Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.

Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Dette gjelder også funksjonshemmede elever og elever som er midlertidig skadet eller syke. Retten til skyss for elever i friskoler gjelder bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der eleven bor.

Retningslinjer for vurdering av trafikkfarlige skoleveier

Pris for tjenesten

Skoleskyss er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene.

Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket. 

Retningslinjer for skoleskyss

aaa
Lover og forskrifter

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Lover

Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Skjema

Søknaden sendes til

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31