A A A

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 0-20 år

Tema

- Helse
- Helsetjenester
- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
 
Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
 
Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Målgruppe

Barn i skolealder: 6 - 20 år

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Foreldre, lege, skole, PPT, barnevern, fysioterapeut, vernepleierkonsulent

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Telefon:78455325
Epost:postop@alta.kommune.no
Besøksadresse:Markedsgata Parksenteret
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-02-20 14:43
Gyldig til
2020-12-31