A A A

Skolefritidsordningen (SFO)

Formål og innhold

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Alta kommune i samsvar med opplæringslov med forskrift, kommunale retningslinjer vedtatt av kommunestyret og særskilte vedtak. SFO er tilknyttet Barn – og unge sektoren. 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. 

SFO er en del av skolens virksomhet.

SFO er et frivillig pedagogisk tilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1. – 4. klassetrinn. Det gis også SFO tilbud til barn med særskilte behov til og med 10. klassetrinn. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege skolefritidsordningens virksomhet.

Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver. 

SFO i Alta har åpningstid fra kl. 07.45 til kl. 16.30. Det kan være forskjeller i åpningstid mellom SFO. Sjekk derfor den aktuelle skoles hjemmeside.

Øvrig informasjon finner du på skolenes hjemmesider, eller du kan ta kontakt med skole/SFO.

Dokumenter

Vedtekter for SFO (Gjeldende fra 01.08.19)

Regelverk for SFO (Udir)

Priser

Kommunestyret har vedtatt at foreldrebetaling i SFO prisjusteres med 2,8 % fra 2.380 kroner til 2.447 kroner per måned.

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 734 kroner

Prisen for en 50 % plass fastsettes til 1.468 kroner per måned

 

 

Skjema