A A A

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt barn med spesielle behov i 1. til 10. trinn.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterier/vilkår


Vedtekter for SFO (Gjeldende fra 01.08.19)

Regelverk for SFO

Pris for tjenesten


Redusert betaling for elever på 1. og 2. trinn.
Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

Barn med særskilte behov
Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

Kommunestyret har vedtatt at foreldrebetaling i SFO prisjusteres med 2.7 % fra 2.523 kroner til 2 591 kroner per måned.

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 777 kroner

Prisen for en 50 % plass fastsettes til 1 555 kroner per måned

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

Retningslinjer

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___
Skjema

Skjema

Vedlegg


Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2017-12-31