A A A

Barns miljø i skoler og barnehager

gutt holder jente i armen

Alle skoler og barnehager skal ha godkjenning etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade

I Alta kommune er myndigheten delegert til kommuneoverlege. 

Om regelverket: 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v blir ofte kalt «barnas arbeidsmiljølov».

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

a) virksomheten er regelmessig og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
c) antall barn som er tilstede samtidig er tre eller flere

2. Grunnskoler

3. Videregående skoler

Alle disse virksomhetens må planlegges og driftes etter kravene i forskriften. 

Veileder til forskriften er delt i en for barnehager og en for skoler.
Last ned veileder her

Kommunens ansvar: 
I Alta kommune er forvaltningsansvar etter denne forskriften delegert til kommuneoverlegen. Dette innebærer følgende:

 • Godkjenningsmyndighet
 • Tilsynsansvar
 • Veiledningsansvar

Kommuneoverlege og helsekonsulent i Alta kommune fører tilsyn med at virksomheter som kommuner inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte

Godkjenning av skoler og barnehager 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 omhandler krav til godkjenning:

Alle virksomheter som omfattes av forskriften skal være godkjent. Godkjenning gis etter søknad. 
Søknad om godkjenning skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten, dette kan være: 

- Ny virksomhet 
- Eksisterende virksomhet som ikke tidligere er godkjent 
- Renovering 
- Tilbygg 
- Midlertidige erstatningslokaler 
- Driftsmessige endringer (eksempel: omlegging av driftsform, utvidelse av antall elever) 

Det er en to- delt godkjenningsprosess: 

Trinn 1: Sendes inn når det foreligger planer for ny virksomhet eller endring i eksisterende virksomhet
Søknadsskjema trinn 1

Trinn 2: Sendes inn før oppstart av ny virksomhet eller oppstart av endringer i eksisterende virksomhet 
Søknadsskjema trinn 2
 

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager – varslingsplikt til tilsynsmyndigheten 
I følge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Det skal varsles dersom det oppstår forhold som er i strid med bestemmelsene i forskriften, og kan utgjøre en helserisiko for barn og unge 

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes:

 • Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
 • Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
 • Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
 • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
 • Skadedyr og skadedyrsbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv osv.).
 • Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet.

Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold:
Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Meldingen sendes fortrinnsvis på e- post til: postmottak.hs@alta.kommune.no . Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 78 45 54 02

Virksomhetene må utarbeide rutiner for å sikre at opplysningsplikten overholdes (hvem melder hva og når og til hvem) 


Internkontroll
Forskrift om miljørettet helsevern § 4 inneholder krav til internkontroll.

Alta kommune har utarbeidet en veiledning for eiere og ledere ved skoler og barnehager i Alta. Veiledningen er et hjelpemiddel til bruk for virksomhetene i arbeidet med internkontroll etter forskriften.

Veiledningen inneholder følgende:
A. Krav til internkontroll og dokumentasjon
B. Forslag til oppbygging av et internkontrollsystem
C. Verktøykasse – sjekklister og tips

Veiledning - internkontroll i skoler og barnehager
Ta kontakt med helsekonsulent dersom det ønskes en redigeringsvennlig versjon

Skjema