A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad om tilskudd til skogkultur, veibygging eller miljøtiltak i skog eller drift med taubane, hest mv.,skrives på skjema som årlig utarbeides av kommunene i Finnmark v/skogbrukssjefen i samråd med fylkesmannen.

  Skjema

  Søknad om skogtilskudd
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Skogbrukssjefen uttaler seg om ulike skogtiltak er berettiget tilskudd. Fylkesmannen gjør vedtak om tilskudd til veibygging og til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv. For øvrig er det kommunen v/skogbrukssjefen som er vedtaksmyndighet.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/Fylkesmannen har plikt til å behandle saker fortløpende. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette. Det er verdt å nevne at det ikke er uvanlig å samle opp flere søknader for så å vurdere saken ut fra prioritering som er fastsatt i de lokale retningslinjer. Søker vil bli kontaktet med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Alle tiltak må være utført og godkjent av skogbrukssjefen før utbetaling gis. Utbetaling etter kap. 4 skjer i desember, utbetaling etter kap 5, 6, 7 og 8 skjer fortløpende. All utbetaling skjer fra fylkesmannen i Finnmark.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skogbruksseksjonen
  Telefon:78455123
  Epost:tor.havard.sund@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
  Besøksadresse:Alta Rådhus Sandfallveien 1

  Kontaktpersoner

  Navn:Tor Håvard Sund
  Tittel:Skogbrukssjef
  Telefon:784 55123
  Epost:tor.haavard.sund@alta.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31