A A A

Skogbruk

Ansvarsområder

Skogbrukssjefens virkeområde er i all hovedsak å forvalte våre skogarealer gjennom å gi råd og veiledning for skogeiere, politikere, adminstrasjonens ledelse osv og behandle saker etter skogbruksloven med forskrifter, samt omdisponering etter jordloven der det gjelder skogareal.

I tillegg kommer tilrettelegging av infrastruktur, samt forvaltning av lokale virkemidler som nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og mye mer

Tor Håvard Sund er skogbrukssjef for alle kommunene i Finnmark og Kvænangen kommune i Troms (interkommunal stilling), med kontorsted på avdeling for samfunnsutvikling (ASU).

Skogbrukssjefen er også kontaktperson for reindrift i Alta kommune

Ansatte

Skogbrukssjef Tor Håvard Sund
Tlf: 78 45 51 23 /  930 11 134
Mail: tosu@alta.kommune.no

Mer om Skogbruk