A A A

Skjemaer i byggesaker

Her finner du noen av skjemaene du vil få bruk for i byggesaker.

Før du kan bygge noe eller endre bygg på eiendommen din må du sjekke om det er søknadspliktig. En fin veileder ligger ute på nett, prøv den. Må du søke er det flere skjemaer du har bruk for. Vi skiller mellom søknad uten ansvarsrett og søknad med ansvarsrett. Les også infoskriv om hva som er søknadspliktig og på teksten i loven.

Søknadspliktig tiltak.
Alle søknadspliktige saker starter med bestilling av situasjonskart  du må ha adressen eller gårds-/bruksnummer til eiendommen før du går inn og bestiller.

Søknad uten ansvarsrett bruk skjema 5153. Her har størrelse og plassering noe å si.
Søknad med ansvarsrett bruk skjema 5174

Samtykkeerklæring fra nabo må du benytte hvis du tenker å sette opp bygning nærmere enn 4 meter fra nabogrensen.

Dispensasjon må noen søke om, enten fra bestemmelsene i reguleringsplanen, eller fra teknisk forskrift. Kommuneplanen har også bestemmelser som du kanskje må se på. Viktig å ta en titt på lovteksten her. Skjemaet brukes også om ditt tiltak er untatt søknadsplikt, men at det allikevel må søkes om dispensasjon.

Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema 5155) for underskrift direkte av nabo.
Nabovarsel for rekommandert sending.

Kvittering for nabovarsel (Skjema 5156) sendes sammen med nabovarsel.

Sjekkliste når du mener alt er klart for å sende inn en søknad uten ansvarsrett. Kryss av og kontroller.

Anmodning om forhåndskonferanse kan også sendes inn via ordinær post.

Boligspesifikasjon. Mange av boligene som er i Alta er ikke oppdatert i Matrikkelen (informasjon om eiendommen). Da er dette skjemaet riktig å bruke for å oppdatere den.

Ferdigattest skal alltid avslutte et byggetiltak, det koster ikke noe å få behandlet søknad om ferdigattest. Man kan unntaksvis søke om midlertidig brukstillatelse.

Unntatt søknadsplikt.
Har du funnet ut at det ikke må søkes ordinært og heller ikke søkes om dispensasjon, må du melde fra når bygget er satt opp. 
Les mer i artikkelen om Meld fra til kommunen når bygget er ferdig.

Skjema