A A A

Skjemaer A-Å

Her finner du oversikten over alle skjemaer i Selvbetjeningsportalen


A
Ansvarsrett - søknad

B
Barnehage - Søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtomter kommunale – Søknad
Bostøtte - Søknad

D
Deling av eiendom (Kun for utskrift)
Dispensasjon for byggetiltak/deling (Kun for utskrift)

E
Enkeltvedtak - klage

F
Ferdigattest – søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestilling
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomheter
Godkjenning av skoler og barnehager trinn 1
Godkjenning av skoler og barnehager trinn 2
Gravemeldingsskjema

H
Helse- og omsorgstjenester - Søknad
Hverdagsrehabilitering henvisningsskjema

I
Igangsettingstillatelse - søknad
Individuell plan - søknad (Kun for utskrift)

K
Kartbestilling - Situasjonskart
Kartdata digitale SOSI, DXF - bestilling (Ekstern link)
Kommunal vielse - registrering
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Kulturskole - søknad om inntak
Kulturtilskudd

L
Ledige stillinger
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Meldeskjema asylmottak og hospits
Meldeskjema for badeanlegg
Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomheter m.v.
Meldeskjema for utslipp av avløpsvann
Meldeskjema legionella
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Miljørettet helsevern – meldepliktige virksomheter

N
Naboliste

O
Offentlig høring - høringssvar
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Omsorgslønn - Søknad omsorg for mindreårige barn (PDF)
Omsorgsstønad - søknad om omsorg for voksne omsorgstrengende over 67 år
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Overnatting - melding

P
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
PPT - Henvisning individ (PDF)
PPT - Henvisning system (PDF)

R
Reduksjon av kommunale avgifter (kun utskrift)
Registrering støttekontakt eller treningskompis
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad (Kun for utskrift)
Serveringsbevilling - søknad
SFO -Innmelding
Situasjonskart
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - innmelding 1. trinn
Skole - Klage på karakterer
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - Permisjon fra undervisning - søknad
Spesialpedagogisk hjelp - samtykke
Startlån – søknad
Svarskjema skattetrekkskonto nyetablert virksomhet
Søknad om kjøp av festetomt
Søknad om motorferdsel i utmark
Søknad om parkeringskort
Søknad om reisetilskudd idrett
Søknad om sesongleie av lokaler og anlegg Alta
Søknad om tildeling av kulturmidler
Søknad om vedlikehold driftshjelp til idrettsanlegg

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Tribune transportabel - Utleie

U
Utslippstiillatelse - Veiledning
Utslippstillatelse - søknad (Kun for utskrift)

Skjema