A A A

Skatt på boliger/våningshus som brukes til fritidsformål

unikt%26nbsp%3Bhus
I forbindelse med at skattedirektoratet har sendt ut brev om boligareal/boligbeskatting har Alta kommune mottatt en rekke henvendelser fra publikum som av skattemessige grunner ønsker bruksendring av sine eldre boliger/våningshus i vår kommune. Bruksendringen ønskes til fritidsformål.

Alta kommune, avd. for oppmåling og byggesak, ønsker i den forbindelse å informere om at slik bruksendring vil være å betrakte som et søknadspliktig tiltak, jfr. plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav d. Det stilles videre krav til at søknaden fremmes av ansvarlig søker, dvs. søker som innehar nødvendig godkjenning for søkerfunksjon. Ved behandling av søknaden vil bestemmelsene i kommuneplanens arealdel legges til grunn. Dersom det i arealplanen ikke åpnes for fritidsbebyggelse i området vil det heller ikke være kurant å få innvilget bruksendring.
I de fleste tilfeller må det også regnes med å måtte gjøres tiltak på byggene som følgende av dagens krav til fritidsbolig.

Behandling av slike søknader vil være gebyrbelagt, jfr. kommunens gebyrregulativ.

Til opplysning kan det sies at kommunen i 2000 foretok en endring av matrikkelen (tidligere GAB). Endringen innebar at boliger/våningshus som lå utenfor Alta by og som ble benyttet til fritidsformål fikk endret kode fra 111 eller 113 – bolig/våningshus til kode 162 eller 163 – bolig/våningshus som benyttes til fritidsformål. Bakgrunn for denne endringen var å registrere faktisk bruk og at eierne skulle få reduserte kommunale avgifter (halv av full avgift).

For ytterligere informasjon henvises det til hjemmesiden til skattetaten eller til hjemmesiden til statens kartverk

Skjema