A A A

Skolefritidsordningen (SFO)

Oppdatering i forbindelse med koronautbruddet

Oppdatering 16.04.20

Informasjon om fakturering i april og kreditering av stengte dager i mars – foreldrebetaling i barnehage og SFO

Foreldre skal ikke betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet.
Kommunen har tidligere sendt ut faktura for mars og denne skal betales som normalt innen forfall. Forfall var 30.03.2020.

Alta kommune avventer med å sende ut faktura for april for barnehage og SFO til vi vet hva som skjer fra 14. april.
Dersom barnehager og SFO åpner igjen 14. april, vil tilsendt marsfaktura dekke opphold og kost for både mars og april. 
Men hvis det viser seg at tilbudene ikke åpner, vil stengte dager i mars krediteres på annen måte, enten ved en kreditnota eller ved redusert faktura i mai.

Spørsmål om foreldrebetaling for barnehage og SFO

Oppdatering 16.04.20
Det er tidligere orientert om at foreldre ikke skal betale for plass i barnehage og SFO når barnehage og SFO er stengt. Dette gjelder også for foreldre til barn som får plass, jf. unntakene som er satt i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven. Dette løser vi ved å redusere fakturaen for april eller mai.

Regjeringen har nå besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette når tilbudet åpner igjen. Dette betyr at foreldre som mottar tilbud om plass, skal betale det samme som de gjorde før stenging. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Dette betyr at fakturering skal starte igjen når barnehagene og SFO åpner. Foreldre som får tilbud, men som velger å holde barna hjemme skal også betale på vanlig måte.

Foreldre som har fall i inntekt som følge av permitteringer kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte. 

Redusert foreldrebetaling i Barnehage

Redusert foreldrebetaling i SFO

Formål og innhold

Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Alta kommune i samsvar med opplæringslov med forskrift, kommunale retningslinjer vedtatt av kommunestyret og særskilte vedtak. SFO er tilknyttet Barn – og unge sektoren. 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. 

SFO er en del av skolens virksomhet.

SFO er et frivillig pedagogisk tilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1. – 4. klassetrinn. Det gis også SFO tilbud til barn med særskilte behov til og med 10. klassetrinn. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege skolefritidsordningens virksomhet.

Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver. 

SFO i Alta har åpningstid fra kl. 07.45 til kl. 16.30. Det kan være forskjeller i åpningstid mellom SFO. Sjekk derfor den aktuelle skoles hjemmeside.

Oppsigelse av plass skal skje elektronisk. Gå inn på Søknad om plass/Oppsigelse av plass

Øvrig informasjon finner du på skolenes hjemmesider, eller du kan ta kontakt med skole/SFO.

Dokumenter

Vedtekter for SFO (Gjeldende fra 01.08.19)

Regelverk for SFO (Udir)

Priser

Kommunestyret har vedtatt at foreldrebetaling i SFO prisjusteres med 2.7 % fra 2.523 kroner til 2 591 kroner per måned.

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 777 kroner

Prisen for en 50 % plass fastsettes til 1 555 kroner per måned

Jfr. Vedtekter for SFO:
Prisregulering gjøres vanligvis gjeldene f.o.m 01.01 med mindre kommunestyret bestemmer noe annet. Endringene kunngjøres på kommunens hjemmeside.

 

 

Skjema