A A A

Sentrumsutbygging 2016-2020

Sentrum+zoom

Innenfor sentrumsområdet i Alta skal det investeres for ca. 3 milliarder de neste 3-4 årene. Mange av prosjektene starter opp allerede nå i vår. Utbyggingen er positiv for Altas byutvikling, men vi må være forberedt på at det i byggeperioden kan bli kaotisk og at sentrumsområdet kommer til å være et anleggsområde en stund fremover.

Oversiktsbilde av sentrum og de ulike prosjektene åpnes i eget vindu her: Sentrum.PNG

 1. Utbedring av Vann og avløpssystemet.
  Mye av vann- og avløpssystemet skal skiftes ut på sentrum for å dimensjonere det opp i forhold til alle de nye byggene som kommer.

 2. Fjernvarme
  Det ser det ut til at blir en løsning med fjernvarmeanlegget som gjør at fjernvarme og den tilknytningsplikten som gjelder i området kommer til å bli opprettholdt og stadfestet i den nye reguleringsplanen. Da forutsettes det at den tidligere problematikken med lukt og røyk er historie. Driftsmodellen som det nye selskapet legger opp til er med rensing og moderne teknologi.

 3. Veistruktur
  I fremtiden vil det bli et kollektivfelt forbi universitetet hvor buss og utrykningsbiler skal kjøre. Markveien blir oppgradert og det kommer en ny rundkjøring i krysset til Løkkeveien. Dette arbeidet blir ikke utført før all byggevirksomheten i området er ferdig.

 4. Nye bygg

  1. Sentrumsparken (tidligere Kjellerbygget) har startet med bygging i 2016. Når bygget står ferdig er det 3 etasjer høyt og utvidet i bredden.

  2. Det nye omsorgssenteret og nærsykehuset: Oppstart 1. mai. Hele området knyttet til omsorgssenteret blir gjerdet inn og de 500 parkeringsplassene som finnes der i dag blir borte. Det skal graves ut tomt på 70 000 kubikk med den maskintrafikken det medfører.
   Alta omsorgssenter er et prosjekt med en kostnad på 900 millioner og nærsykehusbygget på ca. 500 millioner.

   Omsorgssenteret blir 25 000m2 stort og nærsykehuset bygger nye 4 500m2 og ombygger 1 000m2.

   I omsorgssenteret blir det parkeringskjeller med plass til rundt 90 biler som benyttes av bla. hjemmesykepleien.

   Hele området i front av dagens helsesenter blir regulert om til parkering. Her er det nå opparbeidet en midlertidig parkeringsplass for å øke parkeringsmulighetene for kunder og besøkende.

  3. Statens Vegvesen: Statens vegvesen skal bygge nytt storbygg på størrelse med Tectobygget hvor NRK og Spenst er. Bygging starter opp til sommeren. Her blir det parkeringskjeller med plass til 50 tjenestebiler og kundeparkering.

  4. Dalebakken: Alta kommune er snart ferdig med bygging av 8 nye boliger (sosial boligbygging) i Dalebakken.

  5. AMFI: Har skrevet kontrakter med leietakere til nye 12 000 m2 og er klar til å starte utbygging så snart reguleringsplan er på plass.

  6. Roald Johansen: På «vaskeritomta» har Roald Johansen en ferdigregulert plan på et nytt leilighets bygg.

  7. Clemens Eiendom: Clemens Eiendom har ferdig reguleringsplan i Prestegårdsbakken og starter opp med bygging i år.

  8. Kommunalt parkeringshus: Det ses på muligheten for et fremtidig kommunalt parkeringshus på sentrum. Plassering er ennå ikke bestemt, men en mulighet er 5.5 på illustrasjonen.

 5. Parkering på kort og lang sikt - Midlertidige parkeringsplasser

Vi har en utfordring med parkering på sentrum i byggeperioden, men vi tror vi har gode løsninger både på kort og på lang sikt.

 1. Midlertidig parkeringsplass i forbindelse med nytt inngangsparti foran Helsesenteret.

 2. Skogen foran Nordlyskatedralen blir gjort om til midlertidig parkering med plass til 300 biler. Parkeringsplassen skal ha en enkel standard med plass til 300 biler. Etter planen skal parkeringsplassen være klar til rett over påske. Parkeringsplassen forventes å være i brukt 4 år frem i tid.

 3. AMFI er eier av «Scandiatomta» og hele tomta hvor parkeringsplassene P3 og P4 er i dag blir gravet ut. Her blir det en stor parkeringskjeller med plass til ca 250 biler. I utgangspunktet skal dette være en kommunal parkeringsplass. Mye av parkeringsplassene på bakkeplan blir borte for godt. Det tilrettelegges for tilstrekkelig antall innendørs parkeringsplasser.

 4. Ledig kapasitet Komsa parkering: Det er i dag 40% ledig parkeringskapasitet i parkeringshuset til Komsa parkering som må utnyttes nå i utbyggingsfasen.

 5. Kommunalt parkeringshus: Som nevnt ses det på muligheten for et fremtidig kommunalt parkeringshus på sentrum.

På kort sikt mener vi altså at vi løser parkeringsutfordringene på sentrum under utbyggingsperioden ved at vi bygger midlertidige parkeringsplasser og utnytter dagens ledige kapasitet. Totalt antall parkeringsplasser i byggeperioden blir omtrent som i dag.

På lang sikt når vi har fått etablert de nye parkeringskjellerne og et kommunalt parkeringshus, vil vi ha en økt parkeringskapasitet.

Sentrumsutbyggingen har en egen Facebookside med mer informasjon

 

Skjema