A A A

Satser på mer trebruk i Alta

Trebruk

I kommunene i Vest-Finnmark gjennomføres det nå et tredriverprosjekt i regi av Finnmark treforum. Fokus er på å få fram mer tømmer og produkter fra finnmarksskogen som foredles og selges lokalt.

Et delmål i tredriverprosjektet i Vest-Finnmark var å samle trenæringa i regionen til et seminar for å diskutere mulighetene for økt produksjon og trebruk. Seminaret ble holdt i Alta 21. - 22. oktober. Hit kom alt fra lokale sagbruk, arkitetekter, byggevare, forvaltning, og Trefokus. I tillegg deltok Lien sag fra Torpa som delte sine erfaringer med å selge spesialsortiment i et lokalt marked.

– Vi samlet hele kjeden fra de som avvirker i skogen og produserer treproduktene, til de som planlegger materialvalg i bygg og sist men ikke minst de som selger og distribuerer tre, sier Bjørn Arne Føleide i Noodt & Reiding som var ansvarlig for seminaret. – På denne måten opprettet vi kontakt mellom grupper som i utgangspunktet har lite med hverandre å gjøre, og vi håper at dette etter hvert gir resultater i nye produkter og mer salg av lokalt tre”.

Hva kan småtømmeret brukes til?

Etter seminardagen var det duket for befaring i Alta der vi så på tømmerkvalitetene som finnes og hva som produseres i dag. Skogen i Finnmark er preget av en stor andel yngre furuskog. Dette har sin årsak i kraftige hogster under og etter andre verdenskrig. I barskogkommunene i Vest-Finnmark står det nå nesten 200 000 daa med hogstklasse 3 og 4. Disse områdene tynnes og virket går til engergiformål. Det gjør at det er forholdsvis liten andel gammelskog som kan gå til sagbruk, men desto mer småtømmer. Tredriverprosjektet har sett på mulighetene vi har for å selge andre produkter fra dette sortimentet. Målet er å finne produkter som kan selges i et lokalt marked som gir en bedre verdiskaping enn til flis. Ett produkt som har blitt trukket fram er stolper. Finnmark er storforbruker av gjerdestolper til både reindrift og landbruk, men lite av dette leveres av lokale i dag. Det samme gjelder såkalt “hjellmaterialer”, som er stenger til tørrfiskproduksjon.

Høy kjernevedandel gir muligheter

Finnmarksfurua har en meget høy andel kjernevedandel på utvokst furu. Dette er et særtrekk for furu som vokser langt mot nord eller opp mot fjellet. Råstoff med mye malme er minst like holdbart mot nedbryting som impregnert virke, og dessuten langt mer miljøvennlig. Her er det muligheter til å foredle denne delen av virket til spesialprodukter som ytterkledning, terassebord, takkledning og andre bruksområder der det stilles krav til holdbarhet og lite vedlikehold.

Rapporten fra tredriverprosjektet blir ferdigstilt i høst.

Les mer om prosjektet og last ned innleggene fra seminaret i Alta på Finnmark treforum sin hjemmeside 

Trebruk
Diskusjon i skogen - kan vi få noe mer enn energi fra dette
Trebruk
Treentusiaster på Alta-seminar

Skjema