A A A

Sammen om det viktigste

sammen

«Sammen om det viktigste» er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som skal foregå over en periode på 4 år. Vi utarbeidet felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

Det er til sammen 25 barnehager som vil samarbeide for å gjøre Altas barnehager enda bedre.

Vi er også i gang med å utvikle handlingsplaner for hvert årstema. Der vi går i dybden på forskning, litteratur, metoder og ikke minst det å jobbe med refleksjon som metode for å utvikle vår kompetanse på disse områdene.

2016/2017    Voksenrollen – relasjonskompetansen
Innholdet i barnehagen bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og danning ses i sammenheng. Personalets kompetanse og evne til utvikling er derfor nøkkelfaktorer for utvikling av kvalitet i barnehagen.

2017/2018    Psykisk helse
Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Vi mener at barnehagen er den viktigste arenaen der både pedagogikk og psykologi møtes. Samfunnet i dag har mange utfordringer, gjennom å jobbe med dette temaet kan barnehagen bidra til at våre barn vil tenke på seg selv og andre med vennlighet og respekt. Vi skal også øve oss på å sette ord på gode og vonde følelser og tanker. Vårt mål er å ruste barna slik at de har et grunnlag til videre vekst og utvikling.

2018/2019    Realfag
Forskning på matematikk og naturfag i barnehagen understreker viktigheten av å jobbe med disse fagområdene allerede i ung alder, da barn har en naturlig interesse for realfag og evne til å lære realfag allerede i barnehagealderen. Arbeid med realfag må ha et undersøkende utgangspunkt initiert av barnas interesse og undring, og således fremme barnas utforskerkompetanse.

2019/2020    Tekst, språk og kommunikasjon
Å støtte barnas tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Tidlig og god språkutvikling er en viktig del av barnehagens innhold. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnets språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet.

Dette var bare noen smakebiter på hva vi skal ha fokus på i årene som kommer. Samtidig som vi jobber for å bli bedre på disse områdene, vil alle barnehagene jobbe etter Rammeplanen for barnehager og barnehagelovens samfunnsmandat som sier: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

(Barnehageloven § 1 Formål)

Vi ønsker å bli enda bedre til å hjelpe barn og familier gjennom tidlig innsats.

Vi har hatt en ressursgruppe sammensatt av administrasjonen, fire kommunale styrere og en privat styrer som har utarbeidet kvalitetsutviklingsplanen «Sammen om det viktigste».

Jeg vil oppfordre alle til å lese planen, for vi er alle «sammen om det viktigste».

Sammen om det viktigste - Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan 2016 - 2020

Jeg vil utfordre deg - gjerne i samarbeid med andre, til å bruke refleksjonsspørsmålene. Jeg vil tro at alle kan ha nytte av å reflektere rundt hvordan vi kan bli gode voksne for våre barn i Alta kommune. Alle har vi en viktig rolle og oppgave!
Vi har alle et ansvar om å jobbe «sammen om det viktigste»!

Med vennlig hilsen
Nina Sørensen
Barnehagefaglig ansvarlig

Mads Stian Hansen
Kommunalleder for Oppvekst og kultur

Skjema