A A A

Samlokalisering av flyktningetjenesten i Alta kommune fra 1.3.2014.

Hender

Flyktningetjenesten og tjenesten for mindreårige flyktninger slås sammen til en tjeneste.

Alta kommune har relativ lang tradisjon på å bosette flyktninger. Det siste 10-året har det årlige bosettingstallet vært mellom 20 og 30. Anmodning om bosetting av flyktninger behandles årlig i kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt et bosettingsmål på 25 flyktninger per år i perioden 2013-2015, i tillegg kommer familiegjenforening. Det er også vedtatt et fast bosettingsmål på 30 enslige mindreårige.


I november 2013 vedtok kommunestyret en helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger for årene 2014-2016. Planen inneholder en spesifisering av målsetninger med konkrete tiltak som skal gjennomføres, som tidshorisont og ressursbruk. I 2011 inngikk kommunen en samarbeidsavtale med IMDi. Avtalen varer frem til 1.8.2014. Formålet med avtalen er å styrke integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og innvandrerbefolkningen for øvrig i Alta kommune.
Sentrale samarbeidsområder er:

  • Raskere bosetting
  • Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling
  • Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk
  • Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt


Organiseringen av flyktningetjenesten i Alta har frem til nå vært fragmentert. Et av tiltakene i den vedtatte flyktningeplanen har vært å samlokalisere tjenesten for mindreårige flyktninger i barn og ungevirksomheten med flyktningetjenesten i NAV. Formålet er å benytte dagens ressurser og kompetanse på en bedre måte. Fra og med 1. mars vil disse tjenesteområdene slås sammen til en tjeneste. Flyktningetjenesten vil fra denne dato være underlagt barn og ungevirksomheten i oppvekst og kulturtjenesten.


Ny kontaktinfo:

Adresse:

Flyktningetjenesten
Markveien 26
9510 Alta

Telefon: 458 65 571 – tilgjengelig hele døgnet.

Avdelingsleder: Roger Tobiassen

Skjema