Alta kommune ligger langt mot nord

En landsdel med sterke språklige, kulturelle og historiske røtter. Store avstander, og utfordringer knyttet til tilgjengelige helsetjenester er en del av hverdagen vår. Befolkningen i nord støtter opp rundt hverandre, og har i generasjoner ivaretatt den kulturelle sedvane knyttet til familiemønster og ansvar. Alta kommunes befolkning bærer med seg kunnskap og vilje til å mestre sine liv på best mulig måte.

 

Samene er urbefolkningen i Norge

Deres rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenestene reguleres av internasjonale konvensjoner og nasjonalt lovverk. Alta kommune og Sametingets samarbeidsavtale av 2019 er bærende for et felles ansvar for ivaretagelse av bl.a. samiske pårørende og etterlatte. Samarbeidets formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta.

 

Det er av stor betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om sosiale, historiske og kulturelle faktorer

Det kan ha betydning for møter mellom samer og helse- og omsorgstjenestene. Pårørendestøtte i Alta kommune arbeider for at kommunen i møte med den samiske befolkningen skal klare å nå den nasjonale politiske målsettingen om å kunne gi et kulturelt tilrettelagt tilbud innenfor de allerede etablerte tjenestene. Dette i stedet for å utvikle tjenester spesifikt for den samiske befolkningen, og for å nå Sametingets mål om god helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk på lik linje med befolkningen forøvrig.