A A A

Samhandlingsmodell "Se meg tidlig"

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Forebygging kan gi store gevinster i arbeidet med alle barn og unge som vokser opp i Alta. Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig innsats overfor barn og unge i risiko og oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Tidlig innsats betyr at vi skal sette i gang tiltak for barn/ungdom med en gang det er behov for det. Innsatsen skal være helsefremmende og forebyggende. Målet er at barn og ungdom skal bli sett i tidlig alder og tidlig i et risikoforløp. Det kan være forhold i hjemmet, skolefaglige utfordringer, egenskaper ved barnet/ungdommen eller miljøet i barnehagen/skolen eller fritida som skaper utfordringer. 

Vi har utarbeidet en samhandlingsmodell for Alta kommune der målet til "Se meg tidlig" i Alta kommune er å skape et helhetlig og sammenhengende system på alle organisasjonsnivå, mellom ulike tjenester og de som har behov for tiltak. Det er derfor viktig at vi legger til rette for en struktur slik at det blir helhet og sammenheng i planarbeidet, i ulike satsinger og i samhandlingen mellom tjenestene.

Alle som har behov for en tjeneste har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenestene våre kan velge å forholde seg til eller ikke. Samhandlingsmodellen skal sikre at det ikke skjer svikt i oppfølgingen.

Alle ansatte i Alta kommune skal få styrket sin oppdager- og handlingskompetanse gjennom økt kunnskap og via egne kompetanseprogram.

Dersom du har en uro eller bekymring for et barn eller en ungdom er det viktig å vite hva du kan gjøre. «Se meg tidlig» er en overordnet samlebetegnelse for alt det arbeidet som gjøres i Alta kommune når barn, ungdom eller familier trenger hjelp. "Se meg tidlig" arbeidet vårt er samlet på en egen nettside https://semegtidlig.no/ . Her vil du få veiledning og finne kontaktinformasjon til alle viktige instanser som arbeider med barn, unge og familier. Her finner også ansatte de verktøyene og dokumentene som benyttes i "Se meg tidlig" arbeidet. 

I Alta kommune har vi satset på tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge over mange år. Vi har satt sammen de gode systemene som tidligere er utviklet i kommunen og kartlagt behovet for kunnskap og utvikling i en større kartlegging. Dette danner grunnlaget for vår samhandlingsmodell.

«Se meg tidlig» skal sikre optimal samhandling på tre ulike organisasjonsnivå. Modellen viser hvordan kommunen jobber på individ-, tjeneste- og kommunenivå. Samhandlingsmodellen synliggjør hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at barn får riktig hjelp til rett tid.

Videre hjelper modellen kommunen i arbeidet med å:

1. Utvikle verktøyene vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som har behov for hjelp

2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå

3. Øke kunnskapen til våre ansatte i arbeidet med utsatte barn

4. Styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte

 

Skjema