A A A

Reviderte abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnementsvilk%E5r+vann+og+avl%F8p

Kommunestyret vedtok i møte den 27.04.09 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Disse abonnementsvilkårene erstatter Normalreglement for sanitæranlegg som var gjeldende til denne dato.

KS - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utgitt av Kommuneforlaget på
vegne av KS i 2008 og har to formål:

- Fastsette hvilke vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og
leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning og bruk av anleggene.

- Stille krav til aktørene (rørleggere og entreprenører) for å sikre betryggende
utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av 2 hefter, Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser.

Administrative bestemmelser tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør. Del 1 tar for seg hjemmel og virkeområde, definisjoner og overtredelse/håndhevelse. Del 2 omhandler rutiner ved søknad og godkjenning av tilknytning, mens del 3 beskriver plikter og ansvarsforhold når tilknytningen er etablert og i drift.

Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett. Bestemmelsene ivaretar og utfyller/konkretiserer kravene til sanitæranlegg og vann- og avløpsanlegg i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. En slik konkretisering anses nødvendig for å ivareta kommunens interesser som eier av hovedanleggene for vann og avløp.

Rettighetene til publikasjonen Standard abonnementsvilkår for vann og avløp eies av Kommuneforlaget, og kan kjøpes derfra eller i bok- og papirhandel.
 

Skjema