A A A

Reindrift

reindrift

Nomadisk reindrift
I Reindrifta i Vest-Finnmark er nomadisk – Om vinteren befinner reinflokkene seg Finnmarksvidda i  kommunene Karasjok og Kautokeino. I sommerhalvåret trekker reinen ut mot kysten til sommerbeitene. Med reinen følger også reindriftsnæringen som har sin boplass i Alta kommune i sommerhalvåret.  Dette fører til at Alta kommune er en av Norges største reindriftskommuner om sommeren. 

Årlige dialogmøter
Hver vår avholder Alta kommune et dialogmøte mellom reinbeitedistriktene, landbruket og Alta kommune. På dette møtet inviteres tidsaktuelle institusjoner/virksomheter/aktører som har tiltak i kulturlandskap, skog, fjell og vidde for diverse orienteringer. Dialogmøtet bidrar til at primærnæringene får tidlige innspill og langt færre konflikter med utbyggere.

Hvis det er utfordringer med rein der du bor, eller om du oppdager rein i utmark som oppfører seg unormal og kan se ut til å være på villspor, syk, svak eller dødt!
Ta kontakt med reinbeitedistriktet i området. 

Reindriftskart

Kontaktinformasjon – reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark 

 

Kontaktperson for reindrift i Alta kommune
Skogbrukssjef Tor Håvard Sund
Tlf: 78 45 51 23 /  930 11 134
Mail: tosu@alta.kommune.no

Skjema