A A A

Reduksjon av kommunale gebyrer

 • Lover og forskrifter

  Tilskuddsordningen er opprettet av kommunestyret i Alta 19. oktober 1998, sak134/98.

  Nye retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fra vedtaksdato.

  Vedtatt av Alta formannskap 09.11. 2016, sak 116/16

  Prinsipielle problemer ved håndheving av retningslinjene eller endring av retningslinjene fremmes for formannskapet

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Søknadsfrist

  Søknadene behandles fortløpende etter søknadsfrist som settes til 1. oktober hvert år. Det må påregnes minimum 3 ukers behandlingstid.

  Selv om søker fyller kriterier for innvilgelse av tilskudd vil søker få avslag dersom kommunen Ikke har midler tilgjengelig.

  Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at tilskudd trekkes tilbake.

  Vedlegg til søknad:

  • Siste tilgjengelige selvangivelse, dokumentasjon på inntekt og oversikt over

  formue og eiendeler (for eksempel bankinnskudd, fondsandeler o.l)

  • Leietaker må dokumentere hvor mye kommunale avgifter som betales av husleien, beløpet må oppgis. Bekreftelse kan være husleiekontrakt der beløpet vises eller bekreftelse med beløp fra huseier.

  Alta kommune gis fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon.

  Søknaden sendes til

  Alta kommune, Servicesenteret, Postboks 1403, 9506 ALTA

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedtak fattet av saksbehandler anses som enkeltvedtak og kan påklages i medhold av forvaltningsloven av 2. oktober 1967. Klagefristen er 3 uker fra søker mottok underretning om vedtaket. Klagen skal være skriftlig, undertegnet og må inneholde begrunnelse for klagen. Klagen sendes Alta kommune, servicesenteret, pb 1403, 9506 ALTA.

  Dersom saksbehandler ikke tar klagen til følge vil klagen oversendes Alta kommunes klagenemnd for endelig behandling. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2021-10-01