A A A

Rapporten etter kvikkleireraset på Kråknes er klar

oversiktsbilde Kråknes. Foto: NVE

NVEs faggruppe har vurdert og konkludert om årsaker til raset. Her er rapporten.

Onsdag 3. juni 2020 gikk et stort kvikkleireskred på om lag 900 000 m3 ved Kråknes i Alta kommune. Ingen liv gikk tapt, men cirka åtte bygninger ble tatt. I etterkant satte NVE ned en faggruppe, for å vurdere og konkludere om årsak, og beskrive læringspunkter fra skredet. Vurderingene er nå gjort og rapporten er klar.
I rapporten vurderes årsakene å være lav skråningsstabilitet, forverret av fyllingsarbeider fra hyttebygging. Den utløsende faktoren vurderes å være stor snøsmelting og dermed økt grunnvannstrykk.

Les hele rapporten her

Årsaker til skredet

Forut for skredet hadde det vært rekordstore snømengder for årstiden, og det var meget stor snøsmelting i perioden før skredet. Det var liten eller ingen tele. Forholdene betraktes likevel ikke som ekstreme, skriver NVE i sin rapport. 
Videre skriver de at det er utført stabilitetsberegninger som viser at skredområdet har lav stabilitet i naturlig tilstand. Dette, sammen med kraftig snøsmelting, gjorde at vannsystemet ikke klarte å ta unna for alt vannet og skapte økt poretrykk.
I rapporten vurderes en av årsakene til skredet å være lav skråningsstabilitet.

Medvirkende årsak

Rapporten konkluderer også med at menneskelige inngrep var en medvirkende årsak til skredet. Faggruppen har gått gjennom flere potensielle årsaker som kan ha påvirket stabiliteten i området og vurdert flere tiltak som er gjort i og nært skredområdet de senere årene. Det er identifisert et menneskeskapt inngrep som er vurdert å ha innvirkning på skredet.
Det er grunnarbeidet som ble gjort i forbindelse med bygging av en fritidsbolig. Faggruppen har fått opplyst at det i 2015 ble kjørt inn 80 lass med sprengstein for å heve grunnen på tomta. Det gir et volum på cirka 1.000-1.200 m3 stein. Ifølge rapporten ble det også gravd et trau hvor de utgravde massene ble deponert nordvest mot sjøen på eiendommen. 
Faggruppens vurdering er at de tilførte massene har utgjort en tilleggsbelastning og har svekket stabiliteten i skredområdet. 

Utløsende årsak

Stor og hurtig snøsmelting som førte til økt grunnvannstrykk i dagene før skredet ansees å være utløsende årsak for kvikkleireskredet.

Generelt trygt å bo på kvikkleire

Generelt er det trygt å bo på kvikkleire, så lenge den får ligge i ro. Det er derfor viktig å ikke overbelaste kvikkleire. NVE har utarbeidet en veileder som beskriver hva som må gjøres for å bygge trygt i kvikkleireområder. Dette kan du lese mer om på NVEs nettsider: https://www.nve.no/om-kvikkleire/

Faggruppen oppnevnt av NVE har bestått av:
Multiconsult v/ Anders Gylland (leder)
Multiconsult v/ Emilie Bjarghov (redaktør)
NGI v/ Jens-Sebastian L’Heureux
NTNU v/ Steinar Nordal
SVV v/ Samson Degago
NVE v/ Stein-Are Strand
Disse fagressursene har bidratt inn i arbeidet:
NVE Alta v/ Anders Bjordal
NVE hydrometeorologi v/ Graziella Devoli
NVE løsmassegeologi/hydrogeologi v/ Louise Hansen og Atle Dagestad
NVE strukturgeologi v/ Kjetil Indrevær
Multiconsult, digital 3D modell v/ Amund Growen

Kontaktperson Alta kommune
Ordfører Monica Nielsen
Tlf. 90 04 15 35

Kontaktperson i NVE
Regionsjef Knut Arne Hoseth
Tlf. 97 16 53 37

Skjema