– Budsjettarbeidet for 2023 og økonomiplanperioden har hatt fokus på hvordan Alta kommune skal få kontroll på økonomien. Dette må gjøres gjennom konkrete nedtrekk, reduserte enhetskostnader og betydelige omprioriteringer, skriver rådmannen i sin innledning i budsjettdokumentet.

Spesielt trekker han frem endring i demografi som en stor utfordring.

– Vi blir betydelig flere eldre og færre unge. Det betyr at utgiftsbehovet innenfor de enkelte aldersgruppene har endret seg betydelig. Så langt har denne demografiske endringen ikke endret kommunens prioriteringer/eller gjenspeiles i gjeldende økonomiplan. Vi har over tid prioritert som om demografien ikke er i stor endring. Dette er en av flere årsaker til at økonomien er presset.

Rådmannen har prioritert skole i sitt forslag. Det er satt av en halv milliard i investeringer til skole den neste perioden, mens prosjekter som nytt rådhus, Alta omsorgssenter del 2 og ny flerbrukskai er flyttet til neste periode.

Les hele forslaget til budsjett og økonomiplan her

Rådmannens presentasjon finner du her

Administrativt budsjettmøte
Jobben med budsjett starter allerede i februar og det jobbes gjennom hele året før forslaget legges frem i november. Her er fra et arbeidsmøte i oktober.

Dette skjer nå

Når rådmannen nå har levert sitt forslag, så er det politikernes tur. Nå skal de jobbe frem mot Kommunestyret 9. desember og skal i det møtet vedta endelig budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Når disse forslagene er klare vil de bli publisert på kommunens hjemmeside.

Her finner du tidligere budsjett og økonomiplaner, samt årsmelding og årsregnskap