Valgdag og forhåndsstemming

Valgdagen er satt til tirsdag 10. mai og det blir anledning å forhåndsstemme fra mandag 2. mai til lørdag 7. mai.
I tillegg vil det bli mulighet å forhåndsstemme på alle omsorgsinstitusjoner i kommunen.

Åpningstider forhåndsstemming 2.-7. mai

AMFI kjøpesenter
Mandag 2/5 - fredag 6/5: Kl 12:00-18:00
Lørdag 7/5: Kl 10:00-15:00
Alta rådhus
Mandag 2/5 - fredag 6/5: kl 08:00-16:00

 

Åpningstider valgdagen tirsdag 10. mai

Talvik samfunnshus 14:00-19:00
Bossekop skole 12:00-20:00
Alta rådhus 08:00-20:00
Elvebakken skole 12:00-20:00
Kviby (Leirbotn samfunnshus) 14:00-19:00

Antall stemmer

Her kan du se utviklingen på antall stemmer som kommer inn. 

Folkemøter

Det er avholdt folkemøter 2. og 3. mai hvor informasjon fra det tverrpolitiske arbeidet og dets møter er presentert, slik at befolkningen er kjent med grunnlaget for folkeavstemningen.

Mandag 2. mai
Folkemøte Ung på Alta bibliotek

Tidspunkt: kl. 17:00
Sted: Alta bibliotek
Arrangementet streames.
Se opptak av Folkemøte ung 2. mai

 

Tirsdag 3. mai
Folkemøte i Alta kultursal

Tidspunkt: kl 18:00-20:00
Sted: Alta kultursal
Arrangementet streames

Program
- Innledning, ordfører. 
- Tverrpolitisk utvalg og administrasjon orienterer om utvalgets arbeid, møtene som er gjennomført og informasjonen som er levert fra eksterne beslutningstakere. 
- Spørsmål fra salen. 
Se opptak av Folkemøtet i kultursalen 3. mai

 

 

Kommunestyrets vedtak

 • Det gjennomføres folkeavstemming i Alta om fylkestilhørighet innen 16. mai.
 • Det tverrpolitiske utvalget som er satt ned for å arbeide med folkeavstemmingssaken, delegeres å finne hensiktsmessig ordlyd til valgskjema.
 • Det skal i forkant av folkeavstemmingen gjennomføres folkemøte der informasjon fra det tverrpolitiske arbeidet og dets møter presenteres, slik at befolkningen er kjent med grunnlaget for folkeavstemmingen. 

Hvem kan stemme?

- Du må ha bostedsadresse i Alta (folkeregistrert adresse 30.04.2022).
- Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022.
- Du må være norsk statsborger.
- Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i Alta de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse).
​- Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Alta senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.

 

Personer som ikke oppholder seg i Alta kommune i forhåndstemmeperioden eller på dagen for folkeavstemningen, kan avlegge brevstemme.

Trykk her for informasjon om hvordan du brevstemmer

Valglokaler

Det blir forhåndsstemming på AMFI kjøpesenter og Alta rådhus.

På valgdagen er det stemmelokaler på følgende steder: Talvik samfunnshus, Bossekop skole, Alta rådhus, Elvebakken skole og Leirbotn samfunnshus (Kviby) 

Hvordan stemmer du?

Det blir stemmegivning ved stemmeseddel på papir. Teksten på stemmeseddelen vil lyde som under: 


Rådgivende folkeavstemning
Alta kommune
10. mai 2022

 


Spørsmål

Stortinget behandler oppdeling av fylker i juni 2022. Dersom Stortinget vedtar deling av Troms og Finnmark, ønsker du da at Alta fortsatt skal være en del av Finnmark eller skal søke om å få tilhøre Troms fylke?

Sett kryss (X) i en av rutene.

☐ Jeg ønsker at Alta kommune skal være en del av Finnmark fylke.

☐ Jeg ønsker at Alta kommune skal være en del av Troms fylke.

Blank stemme
 

 

Bakgrunn for saken

Som eneste kommune i Finnmark har Alta vært positive til å utforske de muligheter som ligger i større og sterkere regioner. Det er derfor beklagelig at ikke kraften i denne regionen ble utforsket og tatt i bruk på en bedre måte, men tanke på vekst, utvikling og tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv. Hva dette kunne ført til får vi ikke vite, i alle fall ikke i denne omgang.

En reversering og ny fylkesinndeling innebærer nye grenser fastsatt gjennom inndelingsloven. Som et ledd i dette ville Alta kommune utforske mulighetene for Alta etter reversering både ved å tilhøre et nytt Troms fylke eller et nytt Finnmark fylke.

Som en del av en slik prosess behandlet kommunestyret i juni 2021 en sak vedr. fordeler og ulemper for Alta ved de ulike alternativene for tilhørighet. Et viktig element i saken og administrasjonens utredning, var forholdet til utredningsplikten som ligger i Inndelingslovens §9. Kommunaldepartementet skisserte våren 2021 en prosess for oppdeling av eksisterende fylker som bl.a. innebar at departementet skulle fastsette et utredningsprogram etter begrunnede søknader fra de respektive fylkene om oppdeling. Når utredninger var gjennomført skulle disse på høring til fylker og kommuner. I november 2021 ble dette endret gjennom et brev fra departementet til fylkene som skisserte en helt annen prosess og et helt annet krav til utredning. Departementets rolle virker å være redusert til å sammenfatte søknadene fra fylkene og forberede en proposisjon til stortinget. Et utredningsprogram var ikke lenger nødvendig og saken skulle ikke lengre på høring til kommunene.

Det vil si at kommunenes mulighet til å få vurdert og utredet egen tilhørighet ikke lengre er en mulighet i den prosess som fylkene og departementet skisserte, med mindre fylkene selv tok dette med i sin begrunnelse/utredning og gjennomfører høring. Troms & Finnmark fylkeskommune unnlot å ta med disse problemstillingene i sin utredning, og det ble fort tydelig at en regional høring heller ikke ville bli gjennomført.

For å kunne imøtekomme dette behandlet kommunestyret temaet i november og i kommunestyremøte 15. november i 2021 ble følgende vedtak fattet;

 

 1. Kommunestyret vedtar å gjennomføres en folkeavstemming i Alta om fylkestilhørighet.
 2. Folkeavstemmingen tar sikte på være gjennomført 1. halvår 2022.
 3. Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe utgått fra kommunestyret. Arbeidsgruppens mandat;
  • jobbe frem og innhente relevante fakta som bidrar til at kommunestyret og kommunens innbyggerne har et faktabasert beslutningsgrunnlag i forkant av folkeavstemmingen.
  • Gjennomføre møter med beslutningstakere og andre som er involvert eller kan bidra for å oppnå resultater.
  • Forberede sak til kommunestyret.
  • Vurdere metode for gjennomføring av folkeavstemming
 4. Den tverrpolitiske arbeidsgruppen skal ha 6 politiske medlemmer, administrasjonen skal ivareta sekretariat funksjonen. Ved stemmelikhet har ordfører dobbeltstemme

Arbeidsgruppe

AP: medlem Monica Nielsen - vara: Kristin Jensen
SP: medlem Jan Martin Rishaug- vara: Uavh.rep Vegard Einvik Heitmann
SV: medlem Kristina Johnsen - vara: Tommy Berg
FRP: medlem Ronny Berg - vara Odd Erling Mikalsen
H: medlem Alex Bjørkmann - vara Marianne Haukland
V: medlem Tommy Hæggernæs - vara Trine Noodt

Arbeidsgruppen har gjennomført 3 møter for å drøfte saken, strategier og mulighetsrom. I forhold til mandatet vurderer arbeidsgruppen det som svært utfordrende og skulle kunne svare ut alle punktene i mandatet. Ulike strategier og tilnærminger er vurdert, men sannsynligheten for å lykkes virker fjern.


Jobbe frem og innhente relevante fakta som bidrar til at kommunestyret og kommunens innbyggerne har et faktabasert beslutningsgrunnlag i forkant av folkeavstemmingen

 • Arbeidsgruppen har drøftet dette. Intensjonen innledningsvis var at departementet skulle fastsette utredningsprogram som fylkene deretter skulle utrede i forhold til. Dette er endret slik at kommunenes påvirkning på dette er fraværende. Det vil igjen si at verken fylkeskommunen eller departementet bidrar til et kunnskapsgrunnlag som kunne vært et grunnlag for kommunene å gjøre sine vurderinger ut fra, og dermed heller ikke innbyggere.
 • Sentrale punkter som ønskes drøftet vil det ikke være mulig å fremskaffe konkrete svar på. Det kan problematiseres og stilles spørsmål, men vil ikke være mulig å fremskaffe svar. Dette gjelder bl.a. inntektssystemet. Dette har sammenheng med at det vil være helt andre mekanismer som styrer innretningen på inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner enn fylkesgrensen. Dette gjelder f. eks. befolkningstetthet, «distriktsfaktor» m.m.
 • På andre områder er spørsmål og vurderinger knyttet til fremtidige beslutninger i de respektive fylkesting, eller som kan endres av disse. Dermed er det heller ikke mulig å gi fasitsvar i forhold til fylkeskommunens egen organisering eller ressursbruk i fremtiden. Dette kan endres av fremtidig fylkesting. 
 • Forskningsmiljøer vegrer seg også i slike prosesser i og med at heller ikke de kan frembringe faktaopplysninger som fremtidige beslutninger i fylkesting, departement eller storting ikke kan endre på. Disse miljøene kan selvsagt beskrive situasjonen, men vil alltid måtte ta forbehold om endringer som kan påvirke dette.
 • Forholdet til Finnmarkseiendommen er avklart gjennom Finnmarksloven. Alta kommune er en del av grunneiendommen og dermed er innbyggernes rettigheter til dette sikret uavhengig av fylkestilhørighet.
 • Mandatfordeling til stortinget er i utgangspunktet knyttet til matematiske beregninger og formler for fordeling.
 • Et Finnmark uten Alta er så å si utenkelig med tanke på oppgaver som fylkene/regionene skal utføre. I henhold til Inndelingslovens formålsparagraf §1, er det også lite som tyder på at myndighetene vil la Alta bytte fylke ved en oppdeling eller i ettertid.
 • Utvalget faller dermed tilbake på at det ikke er mulig å få fremskaffet et konkret, faktabasert beslutningsgrunnlag som forutsatt i dette punktet av mandatet. Utvalget vurderer det slik at man uansett vil ende opp med et type grunnlag som ligner det som ble forelagt kommunestyret i juni i 2021. Der løftes en del problemstillinger, men uten at konkrete konklusjoner er mulig å utlede. 

Gjennomføre møter med beslutningstakere og andre som er involvert eller kan bidra for å oppnå resultater

 • Det er sendt et tilsvar til fylkesrådets utredning som begrunnelse for søknaden. Alta Kommunes tilsvar er også sendt alle fylkestingets medlemmer og med kopi til departementet og anmodet om at denne følger saken videre.
 • Ordfører har på vegne av arbeidsgruppen sendt brev til Statsråd Gram og bedt om møte vedr. reverseringen. Møtet ble gjennomført onsdag 23. februar. Alta kommune fikk fremført sitt syn på saken, men statsråden og departementet vil følge regjeringens prosess videre.
 • Representanter fra utvalget har også hatt møte med Fylkesrådet.
 • Representanter fra utvalget har hatt møte med fylkesutvalget i Troms og Finnmark.
 • Det har blitt vurdert som lite hensiktsmessig å gjennomføre møter med arbeidsutvalgene som er nedsatt av fylkestinget.

Forberede sak til kommunestyret

 • Denne sak, som fremmes 4. april.

Vurdere metode for gjennomføring av folkeavstemming

 • Utvalget har drøftet både tidspunkt for folkeavstemning, grunnlag for befolkningen til å gjøre seg opp en mening, og ikke minst er ordlyden i spørsmålene som stilles helt sentral. 
 • Utvalget er kommet til at folkeavstemningen må være rådgivende for kommunestyret, da det kan være elementer som gjør at kommunestyret må vurdere annerledes. Det kan også hende at marginene blir slik at det er vanskelig å trekke en klar konklusjon, f.eks. dersom prosentvis fordeling er tilnærmet lik eller at andelen som ikke benytter stemmeretten er forholdsmessig høy sammenlignet med stemmetallet.
 • Dersom en folkeavstemning skal gjennomføres er det et poeng at denne avholdes før stortinget behandler proposisjonen i juni. Det vil si at en folkeavstemning i Alta må være gjennomført i slutten av april senest begynnelsen av mai.