A A A

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune

Rådets sammensetning

Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer. Medlemmene representerer ulike hovedgrupper med funksjonshemming.

Rådets medlemmer velges for 4 år og valget skjer for hver valgperiode.

 

Rådets mandat

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune bygger på Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005, rundskriv Q-21/2012 og FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet, jfr. kommunelovens § 2.

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.  

Rådets saksområder:

  • Saker om tiltak for funksjonshemmede som spesiell gruppe
  • Økonomiplanen og årsbudsjettet etter kap. 8 i kommunelova
  • Kommunal og regional planlegging etter kap. 7 - 12 i plan- og bygningslova
  • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren – samhandlingsreformen
  • Idretts- og kulturtiltak
  • Boligbygging og reguleringssaker
  • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner

Rådet kan drive informasjonsarbeid om saker av interesse for funksjonshemmede

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 78 45 52 22 eller E-post: postmottak@alta.kommune.no 

Oversikt medlemmer

Skjema