A A A

Barnehageplass - Pris og betaling

barnesko

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, om søskenmoderasjon og hvilke muligheter som finnes for å søke om redusert betaling.

Oppdatering i forbindelse med koronautbruddet

Informasjon om fakturering i april og kreditering av stengte dager i mars – foreldrebetaling i barnehage og SFO

Foreldre skal ikke betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet.
Kommunen har tidligere sendt ut faktura for mars og denne skal betales som normalt innen forfall. Forfall var 30.03.2020.

Alta kommune avventer med å sende ut faktura for april for barnehage og SFO til vi vet hva som skjer fra 14. april.
Dersom barnehager og SFO åpner igjen 14. april, vil tilsendt marsfaktura dekke opphold og kost for både mars og april. 
Men hvis det viser seg at tilbudene ikke åpner, vil stengte dager i mars krediteres på annen måte, enten ved en kreditnota eller ved redusert faktura i mai.

Spørsmål om foreldrebetaling for barnehage og SFO

Oppdatering 16.04.20

Det er tidligere orientert om at foreldre ikke skal betale for plass i barnehage og SFO når barnehage og SFO er stengt. Dette gjelder også for foreldre til barn som får plass, jf. unntakene som er satt i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven. Dette løser vi ved å redusere fakturaen for april eller mai.

Regjeringen har nå besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette når tilbudet åpner igjen. Dette betyr at foreldre som mottar tilbud om plass, skal betale det samme som de gjorde før stenging. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Dette betyr at fakturering skal starte igjen når barnehagene og SFO åpner. Foreldre som får tilbud, men som velger å holde barna hjemme skal også betale på vanlig måte.

Foreldre som har fall i inntekt som følge av permitteringer kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte. 

 

Redusert foreldrebetaling i Barnehage

Redusert foreldrebetaling i SFO

 

 

Pris

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes alltid på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. 
Alta kommune følger de nasjonale satsene.  

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Stortinget har vedtatt å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2020.

Fastsatt makspris er: 

  • 3 135 kroner per måned for 100 % plass fra og med 1. januar 2020.

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 er 941 kroner
50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 er 1.568 kroner

Prisen for en 50 % plass fastsettes til 1 881 kroner per måned

Kostpenger - I tillegg til oppholdsavgift betales det for mat. Satsen avgjøres av samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte barnehage. Søknad om fritak for kost behandles av styrer.

Moderasjonsordninger

Vi har ulike typer moderasjonsordninger:

  • Søskenmoderasjon
  • Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Rettigheten er søknadsbasert

Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3 eller flere.

Moderasjon gis på den rimeligste plassen dersom søsken har ulik type plass. Man skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Det gis ikke moderasjon på kostpenger.
 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Informasjon og søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid  


Redusert foreldrebetaling:

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det betyr at dersom maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan det søkes om redusert pris.

Gratis kjernetid:

Fra 1. august 2016 har alle tre, - fire- og femåringer som oppfyller vilkårene i forskrift om foreldrebetaling § 3 sjuende ledd har krav på gratis kjernetid. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. For å få med reduksjonen på faktura for august, må søknad med vedlegg være sendt inn innen 20. juni. Det er ingen søknadsfrist ut over dette, og ved innvilgelse av søknad vil vedtaket gjelde fra første hele måned etter mottatt søknad.

Vær oppmerksom på at dersom nødvendig dokumentasjon på inntekt ikke ligger ved søknaden, gjelder vedtaket fra den måneden dokumentasjonen mottas.  

Andre stønadsordninger

Det kan søkes til NAV om stønad til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn er en stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, eller etablere egen virksomhet.

Stønad til barnetilsyn 

Faktura

Ett barnehageår koster 11 ganger fastsatt månedsavgift.

Hel månedsavgift betales hver måned unntatt august og juli (10 ganger hel månedsavgift).
For august og juli betales halv månedsavgift (tilsvarende en hel månedsavgift - siste halvdel av august og første halvdel av juli påfølgende år)
For barnehageplass som tildeles fra nytt barnehageår faktureres det oppholdsavgift for halv måned/halv august. 
For barnehageplass som tildeles ellers i året, faktureres det fra tildelt oppstartdato. Som hovedregel er det den første i måneden.

Dersom faktura ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt i barnehagen, må det gis melding om dette til barnehagens styrer.


Vi har følgende rutiner:

  • Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned
  • Betalingsfrist er mellom 25. og 31. hver måned.
  • Alta kommune tilbyr betalingsordninger som Avtalegiro og E-faktura.

 

Dersom du ikke betaler innen fristen:

Du vil få tilsendt betalingsvarsler, og det blir beregnet forsinkelsesrente og purregebyr. 
Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i 2 måneder eller mer, vil plassen bli sagt opp med en måneds skriftlig varsel.
Dersom restansen blir oppgjort i sin helhet eller det inngås en betalingsavtale med kommunen, vil oppsigelsen bli trukket.
Dersom restansen ikke blir oppgjort i henhold til inngått betalingsavtale, mister barnet plassen fra og med oppsigelsesdatoen

Endre mottaker av faktura

Skal du endre mottaker av faktura, skal dette gjøres skriftlig. Brevet skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere mottaker). Man kan ikke endre mottaker ved manglende betaling av tidligere faktura.

Fritak for betaling ved barns sykdom

Man kan få fratrekk i pris på opphold dersom barnet har vært borte fra barnehagen på grunn av sykdom i fire uker sammenhengende eller mer. Må dokumenteres med legeattest.

Barn som hentes etter stengetid

Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid belastes foreldrene med et gebyr på kr 300,- pr. påbegynt halvtime, for å dekke utgiftene til overtid til de tilsatte.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema